Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:507 (2006-2007)
Innlevert: 29.01.2007
Sendt: 30.01.2007
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 07.02.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I statsministerens nyttårstale ble det gjort et poeng av at staten skal kjøpe klimakvoter for å dekke opp for CO2-utslipp fra statsansattes flyreiser. Anslaget for kostnadene er mellom 5 og 10 mill. kr.
Kan statsråden bekrefte kostnadsanslaget, samt bekrefte om Regjeringen vil kjøpe offisielle Kyoto-kvoter, fremfor å kjøpe "uoffisielle" klimakvoter, slik enkelte naturvernorganisasjoner selger?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet ble overført fra miljøvernministeren.

Klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står overfor i dag. Kyoto-protokollen er et lite, men viktig, steg på veien. En av svakhetene ved denne avtalen er imidlertid at internasjonal luftfart og skipsfart ikke er omfattet.

Vi må derfor arbeide for å inkludere internasjonal skipsfart og internasjonal luftfart i en global avtale etter Kyoto-avtalen. Inntil vi får på plass en klimaavtale som inkluderer internasjonal luftfart, vil staten kjøpe klimagasskvoter for å dekke anslåtte utslipp ved statsansattes tjenestereiser med fly til utlandet. Et slikt kjøp av kvoter vil derfor gå utover det som oppfyller vår Kyoto-forpliktelse.

Det knytter seg stor usikkerhet til anslagene for kjøp av klimakvoter for statsansattes flyreiser til utlandet. Jeg tar sikte på å presentere kostnadsanslag i Revidert nasjonalbudsjett 2007. Finansdepartementet vil i samråd med berørte departementer utarbeide retningslinjer for registrering av klimagassutslipp knyttet til statsansattes flyreiser.

Norge har samtidig behov for å kjøpe kvoter for å oppfylle Kyoto-protokollen. Kjøp av kvoter består av handel med utslippskvoter mellom land eller samarbeid om prosjekter om utslippsreduksjoner. Det vises til Finansdepartementets fagproposisjon for 2007 og vedtatt bevilgning på 100 mill. kr til kjøp av kvoter for å bidra til oppfyllelse av Norges forpliktelse.

Det praktiske arbeidet med innkjøp av klimagasskvoter vil bli samordnet med kjøp av kvoter for å oppfylle Norges forpliktelse. Vi vil legge stor vekt på at kvotene som kjøpes, skal gi størst mulig utslippsreduksjon for pengene. Gjennom Kyoto-protokollen stilles det strenge krav, og de prosjektbaserte mekanismene gjennomgår strenge godkjenningsprosesser, slik at en i størst mulig grad sikrer at det skjer reelle utslippsreduksjoner i det aktuelle landet. Finansdepartementet tar sikte på å presentere retningslinjer for Norges kjøp av klimagasskvoter i Revidert nasjonalbudsjett 2007.