Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:510 (2006-2007)
Innlevert: 30.01.2007
Sendt: 30.01.2007
Besvart: 05.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Hva gjør statsråden for å sikre at de midler Stortinget har bevilget til rehabilitering for sykemeldte raskest mulig kan omsettes i tjenester og tilbud til brukerne, og når vil ordningen være operativ?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 vedtok Stortinget å bevilge 604 mill. kr til helse- og rehabiliteringstiltak for sykemeldte. Målsettingen med ordningen er å bringe sykemeldte raskere tilbake til arbeid og dermed redusere sykefraværet. Det fremgår av Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev til partene i arbeidslivet av 20. desember 2006 at Arbeids- og velferdsetaten ikke har kapasitet til å disponere bevilgningen i sin helhet, på grunn av den pågående omstillingsprosessen i etaten. I en artikkel i Dagsavisen 15. januar 2007 uttaler en direktør i NAV at ordningen med kjøp av helsetjenester ikke kan tre i kraft fra 1. mars 2007 som planlagt, fordi etaten fremdeles venter på en avklaring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvordan midlene skal forvaltes.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I Sykefraværsutvalgets rapport av 6. november 2006 fremgår det at det skal innføres en ordning for tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet og dermed redusere sykefraværet. Videre fremgår det at fordelingen av midler skal drøftes med partene i arbeidslivet.

Opplegget for ordningen ble drøftet med partene i arbeidslivet før jul og fremgår av mitt notat til partene av 20.12.2006. Opplegget innebærer i utgangspunktet at 120 mill. kr avsettes til Arbeids- og velferdsetatens oppgaver og om lag 380 mill. kr avsettes til de regionale helseforetakenes oppgaver. 100 mill. kr holdes tilbake inntil videre, se punkt om gråsoneproblematikk nedenfor.

Det vil være behov for å kjøpe et bredt spekter av tjenester for å oppnå formålet med å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid. Noen av disse vil ha tyngdepunkt på helsesiden, mens andre vil ligge på arbeids- og velferdssiden. Aktuelle tjenester knyttet til arbeids- og velferdssiden kan bl.a. være avklarings- og oppfølgingstjenester og arbeidsrettede rehabiliteringstjenester. Aktuelle tjenester knyttet til helsesiden kan være vurderings- og behandlingstjenester til sykmeldte og helserettede rehabiliteringstjenester. I tillegg er det behov for å utvide tilbudet av arbeidsrettede rehabiliteringstjenester med nødvendig kvalitet. En del tjenester er det aktuelt å kjøpe fra private tilbydere.

Det er en rekke forhold vedrørende en slik ordning som krever forberedelser og som innebærer at den ikke nødvendigvis vil være operativ samtidig som midlene tildeles. Formelt er Arbeids- og velferdsetaten gjennom tildelingsbrevet og eget instruksjonsbrev av 24. januar gitt oppdraget med føringer og retningslinjer for ulike oppgaver. Tilsvarende er de regionale helseforetakene gitt et oppdrag i brev av 5. januar og 31. januar fra Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet satte imidlertid i forkant av dette i gang en rekke parallelle løp med arbeidsgrupper for å få etablert ordningen i tråd med forutsetningene så raskt som mulig. Dette skjer i tett samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og med bistand fra blant annet Arbeids- og velferdsetaten, helseforetakene og Statistisk sentralbyrå.

De parallelle forberedelsene omfatter blant annet:

- Kartlegging av tilbud og behov for tjenester

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og de respektive etater skal i løpet av februar kartlegge det eksisterende tilbud for å få oversikt over hvilke typer tilbud som finnes og hvilke typer tilbud som må utvikles. En oversikt over det arbeidsrettede tilbudet vil gi grunnlag for å kunne benytte midlene på en best mulig måte for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb. Kartleggingen vil også gi grunnlag for ansvarsplassering for ulike typer tilbud mellom Arbeids- og velferdsetaten og de regionale helseforetakene.

- Avklaring av "gråsoneproblematikk" knyttet til arbeidsrettet rehabilitering

En arbeidsgruppe bestående av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og underliggende etater skal innen utgangen av februar foreslå en fordeling av 100 mill. kr som inntil videre er holdt tilbake.

- Endringer i forskrifter og regelverk

Det arbeides med iverksettelse av nødvendige endringer i forskrifter og regelverk for å gi Arbeids- og velferdsetaten handlingsrom til å kjøpe de nødvendige tjenester.

- Etablering av opplegg for styrings- og kontrollsystemer

Det er en premiss for tilskuddsordningen at det etableres et styrings- og kontrollsystem, jf. det avtalte opplegget med partene i arbeidslivet. Systemet skal sikre sporbarhet mht. bruken av midlene og gi grunnlag for evalueringer. Arbeids- og inkluderingsdepartementet startet arbeidet med dette før jul og har hatt møter med Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Målet er å ha et system som samlet gir muligheter for å følge bruken av midlene og gi grunnlag for evaluering på plass fra mars 2007. Både systemet og bruken av det må sannsynligvis forbedres fram mot 2008, bl.a. gjennom omfattende opplæring i Arbeids- og velferdsetaten.

- Etablering av samarbeidsrutiner

En optimal bruk av ordningen krever at det utvikles og etableres samarbeidsrutiner mellom Arbeids- og velferdsetaten, de regionale helseforetakene og representanter for fastlegene/sykemeldende behandlere med fokus på tilbakeføring til arbeid. Samarbeidet må baseres på en helhetlig tilnærming der også virksomhetene og ansatte trekkes inn, bl.a. gjennom de fastsatte dialogmøtene og via Arbeidslivssentrene, jf. Sykefraværsutvalgets forslag og opplegget for tilskuddsordningen avtalt med partene i arbeidslivet.

En av grunnene til at en såpass stor andel av midlene, i hvert fall på kort sikt, ble lagt til helseforetakene er et ønske om å komme raskt i gang med ordningen. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at noe av tilbudet ved helseforetakene kan starte opp fra mars, så snart nødvendige styrings- og kontrollsystem er på plass.

Arbeids- og velferdsetaten har i utgangspunktet ikke de samme organisatoriske og praktiske forutsetninger for å sette i gang en slik ordning like raskt. Etaten vil trenge noe tid til å få etablert nødvendige kontrollrutiner og få gjennomført anskaffelsesprosesser i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Arbeids- og velferdsetaten opplyser at de med dette opplegget vil kunne starte anskaffelsesprosesser for kjøp av tjenester fra mars 2007.

Jeg kan forsikre om at Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet, sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og deres underliggende virksomheter, arbeider intensivt for å få på plass gode løsninger med sikte på å komme i gang med ordningen og ta tildelte midler i bruk så tidlig som mulig i 2007. Iverksetting av ordningen må også ses i sammenheng med det samlede opplegget i Sykefraværsutvalgets forslag som skal etableres mellom virksomhetene, ansatte og involverte etater.

Slik jeg vurderer premisser, gjeldende regelverk og rammebetingelser vil det ikke være tilrådelig å forsere i gangsettingen av ordningen i forhold til det løpet som er skissert. En er ikke tjent med at tilbydere gis oppdrag uten ryddige anbudsprosesser, og det er i alles interesse at en får tjenester med god kvalitet til en best mulig pris. I tillegg må vi ha gode kontrollrutiner på plass slik at vi får en effektiv forvaltning av midlene.