Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:514 (2006-2007)
Innlevert: 31.01.2007
Sendt: 31.01.2007
Besvart: 08.02.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Dagens Næringsliv brakte 27. januar 2007 en artikkel om forholdene ved Den Norske Balletthøyskole. Det reises blant annet spørsmål rundt skolens godkjenning, regnskapsførsel og arbeidsmiljø. NOKUT skal etter planen ha sin rapport om skolen klar først i løpet av høsten, etter å ha påpekt kritikkverdige forhold ved skolen blant annet i juni 2006.
Kan statsråden redegjøre for saken, og for hvilke eventuelle tiltak som vil bli satt i verk overfor skolen?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Den norske balletthøyskole (DNBH) fikk i brev av 12. juli 2002, med påfølgende kongelig resolusjon av 11. oktober 2002 og brev av 25. oktober 2002 rett til å tildele graden bachelor. Det ble presisert at bachelor-graden kunne tildeles på grunnlag av 3-årig ballettpedagogutdanning, dvs. kun for den 3-årige utdanningen høyskolen hadde eksamensrett for. Departementet forutsatte at den nye studieplanen ikke var vesentlig endret i forhold til den studieplanen høyskolen hadde godkjenning for. 28. april 2006 mottok KD brev fra NOKUT der det ble informert om at NOKUT har vurdert studieplanene ved DNBH. Vurderingen konkluderte med at DNBHs nåværende studieplan for bachelor i dans fremstår som vesentlig endret fra den som lå til grunn da høyskolen fikk rett til å tildele bachelor-graden i 2002. NOKUT ba i den anledning departementet om å følge opp saken. I brev av 5. juli 2006 til DNBH bekjentgjør departementet at det vil vurdere å trekke tilbake statsstøtten til høyskolen inntil DNBH eventuelt kan godtgjøre at utdanningstilbudet gis etter godkjent studieplan. I tillegg presiserer departementet at høyskolen ikke kan ta opp studenter til et bachelorstudium høsten 2006 på grunnlag av en studieplan som ikke er godkjent. DNBH understreker i sitt svar til departementet at det kun undervises i henhold til den studieplanen som lå til grunn for retten til å tildele graden bachelor og at studenter som startet ved høyskolen høsten 2006 var tatt opp på grunnlag av denne studieplanen. På bakgrunn av redegjørelsen fra DNBH, sendte KD 21. juli 2006 brev til NOKUT, der KD viser til NOKUTs ansvar med å trekke en akkreditering tilbake dersom vilkårene for denne akkrediteringen ikke lenger er til stede, jf. lov 15. april 2005 om universiteter og høyskoler § 3-1 tredje ledd. Departementet skriver at det vil vurdere eventuelle tiltak i forhold til DNBHs statstilskudd i tråd med videre utvikling i saken. NOKUT satte høsten 2006 i gang en revisjon av den akkreditering DNBH fikk i 2002. Så lenge det ikke er fattet vedtak i NOKUT om å trekke akkrediteringen tilbake, har skolen fremdeles rett til å tildele graden bachelor på de vilkår som ble fastsatt i 2002. Departementet forutsetter at DNBH har tatt opp alle studenter på bakgrunn av en godkjent studieplan, og at skolen også gir undervisning i tråd med denne. Kunnskapsdepartementet vil innen fire uker gjennomføre et dialogmøte ved høyskolen. Departementet har mottatt revisorgodkjente regnskap for 2004 og 2005, og avventer regnskapet for 2006. Dette er forhold som vil bli tema i nevnte møte ved DNBH.