Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:516 (2006-2007)
Innlevert: 31.01.2007
Sendt: 01.02.2007
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 09.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er nå en snau måned siden statsråden var på Kongsvinger og annonserte at trasévalget for riksvei 2 gjennom Sør-Odal var avgjort av Regjeringen. Dette beroliget distriktet. Fortsatt har imidlertid ikke Vegvesenet fått noe brev fra departementet slik at planleggingen kan fortsette. Sett i lys av at riksvei 2 allerede er forsinket, er det bemerkelsesverdig at det må gå så lang tid etter at saken er avgjort.
Hvorfor forsinkes prosjektet ytterligere på denne måten?

Begrunnelse

Riksvei 2 sin betydning for Glåmdal-distriktet og for forbindelsen til Sverige er gjentatt så mange ganger for statsråden at det har statsråden full innsikt i. I distriktet er det nå en klar oppfatning at statsråden har avklart saken og de fleste tror at planleggingen er i full gang. Statsråden må sørge for at virkeligheten kommer à jour med oppfatningen i distriktet og med de forventningene hun har skapt ved å gi Vegvesenet de nødvendige instrukser for den videre planlegging.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I tråd med reglene i plan- og bygningsloven har Statens vegvesen utarbeidet et forslag til planprogram for utarbeidelse av reguleringsplaner for vegstrekningen Nybakk-Kongsvinger. Ettersom Jernbaneverket og fylkesmannen i Hedmark har kommet med innvendinger til forslaget til planprogram, er det forelagt Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har etter samråd med Samferdselsdepartementet nå gitt tilbakemelding på det forelagte planprogrammet, jf. vedlagt brev. Det gjenstår derfor ingen formelle hinder for at Vegdirektoratet kan godkjenne planprogrammet slik at planleggingen av vegprosjektet kan videreføres.

Vedlegg til svar:

Brev fra Miljøverndepartement til Statens vegvesen.

Referansenummer: 200503590-/EGU.

Dato: 8. februar 2007.

Riksveg 2 Nybakk-Kongsvinger. Svar på forelegging av planprogram for reguleringsplan for firefeltsveg.

Det vises til Deres brev av 25. februar 2006 med forelegging av utkast til fastsatt planprogram for reguleringsplaner for firefeltsveg mellom Nybakk og Kongsvinger.

I e-postmelding av 10. mars 2006 meldte vi at Miljøverndepartementet vil vurdere utkastet til program, og ba om at Vegdirektoratet ikke fastsetter programmet før vi har gitt vår skriftlige tilbakemelding.

Det går fram av utkast til fastsatt planprogram at begrunnelsen for at det nå planlegges firefeltsveg for den aktuelle strekningen, er oppfølging av stamvegnormalen som ble vedtatt i september 2002, forslag til ny vegnormal og Statens vegvesens langsiktige strategi om utbygging av viktige stamvegstrekninger til firefeltsveg.

For vegstrekningen gjennom Nes kommune foreligger det en egengodkjent kommunedelplan. På grunn av innsigelse fra Statens vegvesen ble kommunedelplan for riksvei 2 gjennom Sør-Odal kommune behandlet av Miljøverndepartementet i brev av 6. oktober 2003. Innsigelsen ble tatt til følge og kommunestyrets vedtak om alternativ sør ble ikke godkjent. Departementet anbefalte at alternativ nord skulle legges til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplan.

I departementets vurdering ble det påpekt at planleggingen så langt var basert på en tofeltsveg og at utvidelse til firefelt vil kreve en ny planprosess og konsekvensutredning. Det ble presisert at en slik utredning ikke behøver å ta opp spørsmålet om valg av hovedtrasé til ny vurdering. Forutsetningen for Miljøverndepartementets vurdering var uttalelsen fra Samferdselsdepartementet av 13. juni 2003 hvor det går fram at det med forventet trafikkøkning vil være aktuelt med en utvidelse til firefelt først fram mot 2030.

Nordlig trasé skal fortsatt ligge til grunn for reguleringsplanarbeidet.

Ettersom det går en jernbane parallelt med vegen, ber vi om at det foretas en vurdering av trafikkprognosene sett i lys av en offensiv satsning på utvikling av togtilbudet på strekningen.

Regjeringen har markert en innskjerping av jordvernet, jf. fellesbrev av 21. februar 2006 fra landbruks- og matministeren og miljøvernministeren. For å følge opp dette er det av avgjørende betydning at vegens standard, linjeføring og detaljutforming, herunder blant annet omfang og plassering av kryss, blir grundig vurdert med tanke på å unngå nedbygging av dyrka mark og å redusere miljøulempene tiltaket vil påføre nærmiljøet.

Vi er enige i planprogrammets omtale av formål og forslag til behandling av konsekvensutredningen. På grunn av endring av vegstandard sent i planprosessen er det viktig at det utarbeides en konsekvensutredning som dekker hele vegstrekningen mellom Nybakk og Kongsvinger. Formålet med en slik utredning er å gi et bedre grunnlag for å se de enkelte reguleringsplanene i sammenheng for hele strekningen. Det forutsetter at den samlede konsekvensutredningen sendes på høring og offentlig ettersyn. Videre at tiltakshaver pålegges å utarbeide et dokument som oppsummerer og vurderer høringsuttalelsene. Konsekvensutredningen med oppsummering skal foreligge før sluttbehandlingen av den første reguleringsplanen på vegstrekningen.