Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:519 (2006-2007)
Innlevert: 31.01.2007
Sendt: 01.02.2007
Besvart: 07.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Stortinget er orientert om at Arbeids- og inkluderingsdepartementet arbeider med oppfølgingen av granskingen av Utlendingsdirektoratet, og i St.prp. nr. l (2006-2007) blir det orientert om at det tas sikte på en ferdigstillelse av arbeidet innen sommeren 2007.
Kan arbeids- og inkluderingsministeren si noe nærmere om når og hvordan Stortinget formelt vil bli orientert om resultatene av dette arbeidet?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som følge av granskingen av Utlendingsdirektoratet (UDI) våren 2006, jf. NOU 2006:14 og kontroll- og konstitusjonskomiteens Innst. S. nr. 237 (2005-2006), ble det opprettet et prosjekt i Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å gjennomgå og forbedre departementets styring av direktoratet. Det ble også opprettet et oppfølgingsprosjekt i UDI. Både gjennom departementets prosjekt og i den løpende etatsstyringen av UDI fokuseres det på ledelse, styringsdialog, saksbehandling, rolleforståelse og kultur, i tråd med hva Stortinget har forutsatt.

Prosjektene vil avlevere sine konklusjoner og anbefalinger til meg i løpet av sommeren 2007, men resultater fra prosjektene blir i tillegg fortløpende implementert i departementets arbeid.

Stortinget vil bli orientert om helheten i arbeidet og de oppnådde resultatene i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet for 2008, dvs. i St.prp. nr. 1 (2007-2008).