Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:522 (2006-2007)
Innlevert: 01.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 09.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): På bakgrunn av disse opplysningene som nå har kommet frem, hvilke konkrete tiltak vil statsråden nå gjøre for å få på plass et sikkert, trygt og forutsigbart tilbud til nærmere 500 000 mennesker på Sør-Vestlandet?

Begrunnelse

Spørsmålet om den langsiktige løsningen av det nevrokirurgiske tilbudet ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) er ikke avklart. Haukeland Universitetssykehus (HUS) bryter samarbeidsavtalen som ble inngått før jul 2006 og Helse Vest har nå nektet nevrokirurger ved SUS å behandle pasienter med baklofenpumper. Arbeidet med den eksterne utredningen er ikke kommet skikkelig i gang, og ekstrakostnadene ved vikarstafett har allerede passert 2 mill. kr. Mangel på en langsiktig løsning på det nevrokirurgiske tilbudet ved SUS begynner nå å vises igjen på kostnadssiden. Fortsetter dette, vil det kreve ekstrabevilgninger i en situasjon der budsjettene allerede er sprengt, og der Helse Vest har varslet betydelige innsparinger i året som kommer.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er kjent med at saken om nevrokirurgitilbudet i Helse Vest har ført til sterk uro og stort engasjement i Stavanger. Det tar jeg alvorlig. Det sentrale er at befolkningen i Rogaland får et godt tilbud innen nevrokirurgi. Helse Vest har meldt at det i den senere tid har vært god dialog mellom Helse Bergen og Helse Stavanger om bemanningsnivået ved nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus, og at pasientene i Helse Stavanger sitt opptaksområde har et døgnkontinuerlig og kompetent nevrokirurgisk tilbud. Jeg er gjort kjent med at styret i Helse Vest RHF ved flere anledninger har drøftet organiseringen av oppgavefordelingen innen nevrokirurgi mellom Bergen og Stavanger. Gjeldende arbeidsdeling mellom avdelingene i Bergen og Stavanger er basert på en ekstern faglig vurdering gjennomført i 2005 som styret i Helse Vest RHF har sluttet seg til. Styret i Helse Vest RHF har vedtatt at det skal gjennomføres en omfattende faglig gjennomgang av den nevrokirurgiske virksomheten i Helse Vest. Det er satt ned et utvalg som består av fire skandinaviske nevrokirurger. Jeg er kjent med at styret vil behandle saken på nytt etter at utvalgets faglige vurdering foreligger innen 1. mai 2007. Foretaksmøter i Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF 1. desember 2006 vedtok retningslinjer for det videre samarbeidet. Det ble lagt til grunn av begge foretaksmøter at styrene i de respektive helseforetak sørger for at samarbeidsavtalen blir fulgt opp. Jeg er kjent med at styret i Helse Vest RHF er svært opptatt av denne saken og følger den tett. Jeg legger derfor til grunn at Helse Vest legger stor vekt på å sikre et godt nevrokirurgisk tilbud til befolkningen i Rogaland.