Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:524 (2006-2007)
Innlevert: 01.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 12.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Dagens ferjesituasjon på Tau-sambandet oppfattes av reisende, av næringsliv og av lokale myndigheter som lite tilfredsstillende og uakseptabel.
Hva vil statsråden gjøre for å finne en løsning som møter sambandets trafikkgrunnlag og som tilfredsstiller de reisendes behov?

Begrunnelse

Tre ferjer trafikkerer i dag Tau-sambandet. Dagens ene hurtigferje, MF Stavanger, fungerer tilfredsstillende, men det øvrige materiell er foreldet. Mange hevder dagens kombinasjon av en hurtigferje og to eldre ferjer gir dårlig og lite rasjonell drift og trafikkavvikling. Det oppstår stadig problemer med trafikkavvikling i forbindelse med rushtrafikken, noe som skaper stor frustrasjon blant de reisende. Det er mye som tyder på at dagens ferjesituasjon utgjør en bremsekloss for bosetting og utvikling av arbeidsplasser i området. Trafikkproblemene er også svært utfordrende for næringslivet som er avhengig av stabilt og forutsigbart transporttilbud på strekningen.
Det har lenge vært ventet at MF Rennesøy skulle trafikkere Tau-sambandet fra 1. januar 2007. I desember 2006 ble det klart at MF Rennesøy likevel ikke skulle settes inn, men at tilbudet skulle videreføres som det var til 1. mai 2007. Dette ble oppfattet som en svært dårlig løsning av mange aktører.
Dagens situasjon er uakseptabel. Inntil fastlandssambandet har fått sin løsning og inntil fast samband på strekningen er realisert, trenger Ryfylke en stabil og tilfredsstillende løsning på trafikkutfordringene på Tau-sambandet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Sambandet Stavanger-Tau trafikkeres i dag av tre ferjer (M/F "Stavanger", M/F "Utstein" og M/F "Strand"). Sambandet hadde flere perioder med driftsproblemer i 2006. Dette har selvfølgelig medført utfordringer og negative konsekvenser for næringsliv og vanlig reisende.

Dersom M/F "Rennesøy" blir satt inn i sambandet, vil kapasiteten bli styrket med om lag 20 pst., og videre sikre en effektiv reserveferjeløsning for blant annet sambandet ut til Kvitsøy og Skudeneshavn. Ved bruk av denne ferjen i sambandet til Kvitsøy og Skudeneshavn, vil annet materiell bli satt inn i Tau-sambandet.

Samferdselsdepartementet har blitt orientert om at Statens vegvesen er midt i forhandlinger med ferjerederiet om ferjesambandet Stavanger-Tau. Forhandlingene er ikke avsluttet, og jeg kan derfor ikke gå i detalj om hva slags ferjeløsning som blir resultatet. Det vi kan si er at Statens vegvesen prøver å finne løsninger med M/F "Rennesøy" innenfor de budsjettmessige rammene som Statens vegvesen har til disposisjon. Det er grunn til å presisere at det er stor avstand mellom partene i forhandlingene på det nåværende tidspunkt.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006 økte Regjeringen bevilgningene til Tau-sambandet med 1 mill. kr for å kunne opprette en ekstra nattavgang. Det er ifølge standard for ferjedrift ikke krav om nattavganger i dette sambandet.