Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:527 (2006-2007)
Innlevert: 01.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 09.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Under Stortingets behandling av Dokument nr. 8:57 (2005-2006) ble det fra statsrådens side gitt uttrykk for at oppfølgingen av "Motorferdsel og samfunn" skulle legges frem for Stortinget.
Når vil Stortinget få seg forelagt sak om oppfølging og ev. lovendring som resultat av "Motorferdsel og samfunn"?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Prosjektet "Motorferdsel og Samfunn" er avsluttet, og sluttrapport er oversendt Direktoratet for naturforvaltning som oppdragsgiver. Rapportene fra prosjektet inngår som grunnlagsmateriale i Direktoratet for naturforvaltning sitt arbeid med revisjon av motorferdselregelverket. Direktoratet har lagt opp til at et eventuelt forslag til reviderte regler sendes på høring i løpet av første halvår 2007. Departementet avventer Direktoratets endelig tilråding som forventes å foreligge annet halvår 2007.

Evalueringen av motorferdselforsøket, MoSa-prosjektet, direktoratets tilråding samt erfaringer med dagens regelverk vil danne grunnlag for eventuelle endringer i regelverket. Eventuelt forslag til lovendring vil trolig kunne fremmes for Stortinget i 2008.