Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:529 (2006-2007)
Innlevert: 02.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 12.02.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 1237 (2005-2006) fremgår det fra fiskeriministeren at "jeg kan bekrefte at prøveprosjektet Trøndelags-modellen vil bli videreført i 2007". I brev fra Miljøverndepartementet til Fiskeri- og kystdepartementet fremgår det at "Miljøverndepartementet ønsker på denne bakgrunn ikke å forlenge delegasjonen av myndighet etter forurensingsloven ut over 31. desember 2006". Dette medfører opphør av Trøndelagsmodellen.
Hva er Regjeringens begrunnelse for denne snuoperasjonen?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fiskeri- og kystdepartementet har fokus på en effektiv og samordnet søknadsbehandling for akvakultursøknader. Jeg viser i denne sammenheng til akvakulturloven § 8. Bestemmelsen innebærer at departementet har hjemmel til å gi nærmere bestemmelser om samordning av søknadsbehandlingen, herunder fastsette tidsfrister for behandling av søknader. Bruk av tidsfrister for saksbehandlingen kan være hensiktsmessig for å skape større forutsigbarhet og kortere saksbehandlingstid. Departementet er i ferd med å gjennomgå havbruksnæringens konkurranseforhold. I denne forbindelse vil vi også vurdere fremtidige effektiviserings- og samordningstiltak.

Prøveprosjektet Trøndelagsmodellen er gjennomført som planlagt og evaluert med positivt resultat. Trøndelagsmodellen, som har gått ut på koordinering (sidedelegering) av statlig myndighet på én hånd, er imidlertid ikke en mulig modell for framtida. Det er i regionmeldingen (St. meld. nr. 12 (2006-2007)) foreslått å overføre den rollen Fiskeridirektoratets Regionkontor nå har med koordinering etter akvakulturloven, til de nye regionene fra 2010. Det er videre i forslag til ny havne- og farvannslov, som nå er ute på høring, foreslått at myndigheten til klarering av oppdrettslokaliteter overføres til kommunene. Denne utøves nå av Kystverkets distriktskontor.

Det vil derfor være nødvendig å tenke nytt i forhold til hvordan vi kan legge best mulig til rette for en effektiv og samordnet behandling av akvakultursaker etter 2010.

På denne bakgrunn, og med sikte på å få rimelig tid til avslutning av prøveprosjektet i Trøndelagsfylkene, er det nå besluttet at prøveperioden forlenges til 30. juni 2007. Det vil si at Miljøverndepartementet forlenger delegasjonsvedtaket knyttet til forurensningsloven til Fiskeridirektoratet Region Trøndelag, og at Fiskeri- og kystdepartementet forlenger sine delegasjonsvedtak tilsvarende når det gjelder vedtak etter matloven og havne- og farvannsloven, som ellers forvaltes av henholdsvis Mattilsynet og Kystverket.