Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:531 (2006-2007)
Innlevert: 02.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 09.02.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det foreligger nå en dom fra EU-domstolen som kjenner boplikten i Danmark ugyldig. Dette er en dom som kan få store positive følger for Norge dersom de norske bopliktsreglene blir kjent i strid med EU-retten. Boplikten hindrer en god og utvikling av norske bygder. Det er naturlig at Regjeringen gjør Stortinget kjent med innholdet i dommen.
Når vil statsråden redegjøre for Stortinget om innholdet i denne dommen, enten muntlig eller skriftlig, slik at Stortinget kan få tatt initiativ til endring av lovverket?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg er opptatt av at landbrukseiendommene representerer ressurser som kan utnyttes i næringssammenheng og som bosted, og jeg mener at lovgivning og praksis bør legge opp til en langsiktig forvaltning i tråd med dette. Landbrukseiendom kan ikke ses isolert som en kapitalgjenstand på eierens hånd. Mitt grunnleggende syn får betydning for spørsmål om deling av landbrukseiendom, og for bruken av bygningsmassen til bosettingsformål. Boplikt er et virkemiddel som har sammenheng med dette.

Dommen i EF-domstolen gjelder de danske reglene, ikke de norske. Dansk og norsk lovgivning har mange likhetstrekk, men de er ikke like. Jeg vil gå seriøst igjennom dommen i forhold til norske regler med tanke på om den på grunn av EØS-avtalen kan få følger for norske regler. Når denne gjennomgangen er gjort, ønsker jeg på en hensiktsmessig måte å formidle mitt syn på saken. Det er foreløpig for tidlig å gi konkret antydning om tidspunkt og hvilken form orienteringen vil få.