Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:535 (2006-2007)
Innlevert: 02.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 07.02.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at det åpnes opp for at kommuner som ønsker å frita grunnskoleelever for opplæring i sidemål, under forutsetning av at de frigjorte ressurser benyttes til økt opplæring i hovedmål, får anledning til det?

Begrunnelse

En er kjent med at det i flere kommuner har vært forsøksordninger med fritak fra sidemål for å benytte ressursene til økt timeantall i hovedmål.
Hobøl kommune fattet på denne bakgrunn i møte 18. desember 2006 et vedtak om å søke departementet om fritak fra det tvungne sidemålet.
I brev fra departementet 11. januar 2007 avslår departementet søknaden uten annen begrunnelse enn at det ikke finnes hjemmel for å kunne innvilge et slikt fritak.
Når et stort flertall i et kommunestyre, ut fra bruk av "lokalt folkevett", ønsker å styrke undervisningen i norsk hovedmål på denne måten, er det etter undertegnedes oppfatning lite heldig at det ikke skal kunne finnes muligheter til å imøtekomme denne type søknader.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I søknaden fra Hobøl kommune som det refereres til ble det søkt om fritak fra opplæring i sidemål. Opplæringsloven fastsetter at alle elever skal ha opplæring i begge målformer, og gir således ikke adgang til å innvilge en generell søknad om fritak. Jeg viser for eksempel til at det i mange sammenhenger forutsettes at man behersker begge målformer for å kunne tilsettes i offentlige stillinger. Så lenge den nasjonale politikken som føres på dette området ligger fast, kan jeg ikke se at det er grunnlag for å legge inn en dispensasjonsmulighet i loven. Det eksisterer derimot en forsøksordning med hjemmel i opplæringsloven § 1-4 for tidsavgrensede forsøk. Departementet har ikke oppfattet Hobøl kommunes søknad som noen søknad om forsøk. Dersom kommunen ønsker å søke om forsøk, må en eventuell søknad sendes fylkesmannen som rett instans for slike søknader.