Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:537 (2006-2007)
Innlevert: 02.02.2007
Sendt: 05.02.2007
Besvart: 12.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ifølge Nordlys tror statsråd Enoksen at man bare må se at oljen i Snøhvit-bassenget er tapt. Den er ikke lønnsom nok, ifølge Enoksen. Sterke krefter i nord ber oljeministeren om å bidra til en ny vurdering av prosjektet, under henvisning til at et nei til utvinning vil være en enorm ressurssløsing. På hvilket grunnlag er det at statsråden uttaler seg, og sitter statsråden inne med tilstrekkelig informasjon som gir grunn til å lande på en konklusjon om at Snøhvit-oljen ikke skal utvinnes?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det var flere faktorer som gjorde at Statoil og de øvrige rettighetshaverne før sommeren 2006 ønsket å vurdere på nytt mulighetene for å utvinne oljesonen i Snøhvit-feltet. Blant dem var at det ble fastlagt forutsigbare rammevilkår for petroleumsvirksomhet gjennom den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet.

Siden har departementet og Oljedirektoratet hatt en tett oppfølging av selskapenes arbeid. Departementet har hatt flere møter med selskapene der oljeutvinning fra Snøhvit har vært tema, og Oljedirektoratet har underveis gjennomført selvstendige vurderinger av selskapenes arbeid.

I januar i år konkluderte rettighetshaverne med at arbeidet med å utvikle oljesonen i feltet ikke skulle videreføres blant annet fordi det ikke ser ut som om det er mulig å gjøre en slik utbygging lønnsom.

Gassproduksjonen fra Snøhvit skal starte høsten 2007. Tidsfaktoren for en eventuell oljeutbygging er derfor spesielt krevende. Produksjon fra oljesonen burde ideelt sett ha startet så snart som mulig, slik at mest mulig olje kunne blitt tatt ut før gasstrykket i feltet blir for lavt.

Selskapene vurderer det også slik at en utbygging av oljesonen vil kreve at det inngås bindende leverandørforpliktelser så tidlig som i løpet av inneværende år, og før det tekniske grunnlaget for en utbygging vil være på plass.

Det er min oppfatning at Statoil og de øvrige rettighetshaverne har gjort et grundig arbeid i å vurdere en eventuell utbygging av oljesonen fra Snøhvit. Arbeidet som er gjennomført hittil, viser at det kan bli krevende å utvikle oljesonen på en lønnsom måte. Men en avgrensningsbrønn på feltet vil bidra med informasjon som kan endre de forutsetningene som er lagt til grunn for vurderingene så langt. På oppfordring fra departementet og Oljedirektoratet vil nå selskapene på nytt vurdere å bore en slik avgrensningsbrønn.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at en eventuell utbygging av oljesonen fra Snøhvit krever at det gjennomføres en ny konsekvensutredning og at det innleveres en ny plan for utbygging og drift som må godkjennes av Stortinget. Det vil også være en forutsetning at det innhentes nødvendige tillatelser for å tilfredsstille de strenge miljøkravene som gjelder for petroleumsvirksomhet i dette området.