Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:539 (2006-2007)
Innlevert: 02.02.2007
Sendt: 05.02.2007
Besvart: 09.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Viser til artikkel i Bergens Tidende 22. januar 2007 om en ME-pasient og om manglende tilbud og oppfølgning til denne vanskeligstilte pasientgruppen. I artikkelen og direkte henvendelser til Stortinget er det kommet frem tildels graverende opplysninger om at ME-pasienter og deres familie i stor grad blir overlatt til seg selv. Selv det å få stillet en diagnose viser seg å være problematisk.
Vil helseministeren snarest ta initiativ og sørge for at denne pasientgruppen og deres pårørende får en tilfredsstillende oppfølgning?

Begrunnelse

I artikkelen og henvendelser til Stortinget er det kommet frem opplysninger som tyder på at det eksisterer både manglende kompetanse og manglende kapasitet når det gjelder oppfølgning av ME-pasienter. I enkelte tilfeller har det vist seg å være en langvarig kamp bare å få stillet riktig diagnose. Som eksempel kan nevnes en jente som i dag er 19 år har måttet kjempe, sammen med sin nære familie, i ca. 3 år før diagnose ble stillet. Bakgrunnen for denne uakseptabelt lange ventetiden er at legen som er ansvarlig for ME-pasienenter ved Haukeland sykehus ikke har hatt kapasitet til å ta imot nye pasienter og har derfor hatt inntakstopp. Også oppfølgningen, etter at diagnose er stillet, er mangelfull. Denne manglende oppfølgningen er ikke bare en belastning for pasienten selv men også for den nærmeste familie. I flere tilfeller har denne manglende oppfølgningen av ME-pasienter skapt betydelige utfordringer og problemer for nære familiemedlemmer i forhold til blant annet jobb. Grunnet manglende helsetilbud er mange ME-pasienter i dag invalidisert. På bakgrunn av dette ønsker undertegnede et svar på hva helseministeren vil gjøre for å rette opp den uholdbare situasjonen denne pasientgruppen og deres nærmeste familie er satt i.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg får mange henvendelser om mangel på tilfredsstillende behandlingstilbud fra pasienter med myalgisk encefalopati (ME) og deres pårørende. Av denne grunn har jeg bedt om en faglig anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet på bakgrunn av en kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Den skal etter planen foreligge innen utgangen februar 2007. Denne anbefalingen vil være viktig for å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å styrke tilbudet til denne pasientgruppen. Det finnes flere fagmiljøer i Norge med kompetanse på ME. Vi må se på løsninger fremover for å sikre nasjonal kompetanseoppbygning og spredning av kompetanse både til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Målet er å styrke tilbudet til pasienter med ME, særlig de aller sykeste, og at helsepersonell skal få bedre kunnskap om denne sykdommen. For å sikre denne gruppen en likeverdig behandling har jeg i oppdragsbrevene til de regionale helseforetakene for 2007 gitt pålegg om å bruke diagnostiske kriterier for å identifisere pasienter med ME og sikre behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. I St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening om framtidas omsorgstjenester har jeg lagt til rette for at den kommunale helse- og sosialtjenesten kan møte behovet fra andre brukergrupper enn de som tradisjonelt har fått pleie- og omsorgstjenester (i hovedsak eldreomsorg). Det krever bredere fagkompetanse, nye boformer og et hjemmetjenestetilbud som kan gi bistand både til familien og den det gjelder. Tallet på yngre brukere er fordoblet de siste ti år, og en av de største utfordringene er å skaffe fagfolk med arbeidsmetoder og behandlingsmåter som ivaretar alle de nye brukergruppene, herunder pasienter med ME. Meldinga er nå til behandling i Stortinget.