Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:541 (2006-2007)
Innlevert: 02.02.2007
Sendt: 05.02.2007
Besvart: 12.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kragerø Ferjeselskap driver bil og passasjerferje i skjærgården ved Kragerø. En betydelig del av trafikken går mellom Kragerø sentral havn og Stabbestad og utgjør en viktig direkte forbindelse for brukere av riksvei 363/38 og riksvei 351. Bruk av ferje sparer betydelig omkjøringstid på dårlig vei. Kragerø kommune ønsker riksveiferjestatus på ferjeselskapets virksomhet.
Vil statsråden ta initiativ til å se på en delvis riksveiferjestatus basert på riksveibasert trafikk mellom Kragerø og Stabbestad?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006) ba komiteens flertall departementet foreta en vurdering av om det er ferjesamband som bør omklassifiseres til riksvegferjesamband, som for eksempel Randsfjordferja og ferjesambandet i Kragerøskjærgården. Hvorvidt et ferjesamband klassifiseres som fylkesvegferjesamband eller som et riksvegsamband avhenger i all hovedsak av trafikkgrunnlaget og hvilke trafikkrelasjoner som skal betjenes, dvs. om det betjener trafikk av regional eller av mer lokal karakter.

Sambandet i Kragerøskjærgården, bortsett fra Stabbestad som allerede har fast riksvegtilknytning, dekker et transportbehov for om lag 480 fastboende (2002-tall). Dette er langt under hva som ligger i retningslinjene for å få riksvegferjestatus (minst 700-800 innbyggere). Kragerøskjærgården totalt sett har aldri vært et riksvegferjesamband. Strekningen Kragerø-Stabbestad har vært klassifisert som midlertidig riksvegferjesamband fra 1963 frem til utbredringen av vegen mellom Sannidal-Stabbestad stod ferdig i 1978/1979. Ferjesambandet Kragerø-Stabbestad ble nedklassifisert til kommunalt samband fra 1. januar 1979.

Samferdselsdepartementet vil som varslet i St.prp. nr. 1 (2006-2007) komme tilbake til spørsmålet om klassifisering av ferjesambandet i forbindelse med arbeidet knyttet til forvaltningsreformen, jf. St.meld. nr.12 (2006-2007). Inndelingen og ansvaret for vegnettet inngår i dette arbeidet. Klassifisering av sambandet i Kragerøskjærgården og andre liknende samband til helt eller delvis riksvegferjestatus vil bli vurdert i denne sammenheng.