Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:543 (2006-2007)
Innlevert: 02.02.2007
Sendt: 05.02.2007
Besvart: 12.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Ot.prp. nr. 26 (2006-2007) beskrives på side 42 at dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet har mottatt fire søknader om tillatelse til både å få utført PGD og vevstyping av egg.
Hvor mange av disse fire søknadene ble innvilget, og hvordan ble behandlingsresultatet i de sakene som ble innvilget?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De fire søknadene om preimplantasjonsdiagnostikk i kombinasjon med vevstyping (PGD/HLA) som omtales i Ot.prp. nr. 26 (2006-2007) om lov om endringer i bioteknologiloven har blitt innvilget av Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet.

Som representanten Ballo er kjent med, er opplysninger om behandlingsresultater taushetsbelagte. Når det gjelder den første saken som omhandlet PGD/HLA, er denne imidlertid kjent fra media. I dette tilfellet vet vi at det ble oppnådd graviditet, men at fosteret dessverre døde i mors liv. De øvrige sakene har vi ikke sikre opplysninger om. I ett tilfelle skal det angivelig ha blitt funnet en annen egnet donor, og paret har således ikke benyttet seg av muligheten til å få utført PGD/HLA. Når det gjelder den siste saken, er det lite trolig at paret allerede har fått behandling, da søknaden ble innvilget 16. oktober 2006. Erfaringer tilsier at det tar noe tid fra nemnda innvilger en søknad til paret faktisk er klare til å reise til utlandet for behandling.

Som nevnt i mitt svar til spørsmål nr. 544 til skriftlig besvarelse, er jeg opptatt av at vi får en oversikt over foretatte behandlingsforsøk og antall barn født etter PGD, herunder PGD i kombinasjon med vevstyping. Dette er også vektlagt i Ot.prp. nr. 26 side 60-61, hvor det bl.a. foreslås at PGD skal rapporteres til Medisinsk fødselsregister på linje med rapportering av assistert befruktning.

Når det gjelder konkret oppfølging av barn født etter PGD og barn som er behandlet med stamceller fra et barn født etter PGD/HLA, vil dette kunne gjøres gjennom enkeltstående forskningsprosjekter. Departementet har i Ot.prp. nr. 26 (2006-2007) side 61 foreslått at det etter en tids praksis skal gjennomføres en evaluering av resultater og eventuelle konsekvenser på individnivå. Det understrekes at dette forutsetter samtykke fra de berørte parter.