Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:547 (2006-2007)
Innlevert: 05.02.2007
Sendt: 05.02.2007
Besvart: 12.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Flere sentrale medlemmer av Sosialistisk Venstreparti, deriblant statssekretæren i Miljøverndepartementet, mener at det må innføres rushtidsavgift rundt de store byene. Tidligere har representanter for regjeringspartiene sagt at det ikke foreligger planer om innføring av en slik avgift.
Er innføring av rushtidsavgift Regjeringens politikk?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Soria Moria-erklæringen understreker viktigheten av å utvikle transportsystemet i mer miljøvennlig retning. På denne bakgrunn og med utgangspunkt i de betydelige miljø- og køproblemer vi har i våre største byområder, er Regjeringen positiv til at det tas i bruk rushtidsavgifter/vegprising i disse områdene. Solid faglig dokumentasjon og erfaringer fra andre land viser at dette vil være et effektivt virkemiddel for å redusere miljøbelastningene og øke fremkommeligheten i trafikkbelastede byområder. Regjeringen legger stor vekt på lokalpolitisk oppslutning om innføring av vegprising. Vi har imidlertid foreløpig ikke registrert konkrete lokale initiativ. Jeg skulle gjerne ha sett en større vilje blant lokale myndigheter til bruk av vegprising som virkemiddel. Jeg har derfor tatt kontakt med aktuelle bykommuner og fylker for å utfordre dem mer konkret på vegprising som virkemiddel i en helhetlig strategi for transportpolitikk i de største byområdene, herunder hva staten kan gjøre for å legge bedre til rette for trafikkregulerende virkemidler. Initiativet vil bli koblet til revisjonen av Nasjonal transportplan for 2010-2019. Som kjent benyttes vegprising i form av bompenger en rekke steder i Norge, vedtatt med støtte også fra representanten Kielland Asmyhrs parti. Bompenger praktiseres stort sett med flat takst over døgnet og innkrevede midler finansierer ny veg og infrastruktur for kollektivtrafikk. En rushtidsavgift vil som tilleggsverdi ha en atferdspåvirkning ved at taksten er høyere i rushtiden og lavere eller null ellers, slik det for eksempel ble praktisert i Stockholmsforsøket i 2006. Målet med en rushtidsavgift kan således nås med samme eller lavere total utgiftsbelastning på bilistene enn tradisjonelle bompenger.