Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:548 (2006-2007)
Innlevert: 05.02.2007
Sendt: 05.02.2007
Besvart: 09.02.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Utnyttelse av husdyrgjødsel til energiformål blir regnet som et fremtidsrettet prosjekt. Flere bønder har planer om bygging av slike anlegg, men de møter hindringer i EU-regelverket, som oppfattes som stivbent på dette området. I tillegg er reglene om spredeareal begrensende. Bønder som utnytter husdyrgjødsel til energiformål bør få dispensasjon fra reglene om spredeareal.
Hva vil statsråden gjøre for å forenkle reglene om utnyttelse av husdyrgjødsel til energiformål?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Biogass, blant annet fra husdyrgjødsel, er en høyverdig energi som kan utnyttes til produksjon av strøm, drivstoff og varme. Uttak av energien i husdyrgjødselen kan øke gjødslingsverdien av restproduktet (kompostert gjødsel). Biogass består i hovedsak av metan som er en sterk klimagass. Biogassanlegg vil derfor være ett viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene fra landbruket. Slik jeg ser det, er derfor utnyttelse av husdyrgjødsel til energiformål både fornuftig og fremtidsrettet.

Gårdsbiogassanlegg er utbredt i mange land, bl.a. innenfor EU. I Danmark er det for eksempel etablert nærmere femti anlegg. I Norge er det fortsatt et stort uutnyttet potensial for produksjon av biogass fra husdyrgjødsel. Jeg er derfor i første omgang opptatt av å legge til rette for etablering av pilotanlegg for biogass i Norge. Landbruks- og matdepartementets bioenergiprogram er et virkemiddel i denne sammenheng, og gjennom programmet er det allerede gitt støtte til noen biogassprosjekter. Det er viktig å bygge videre på kunnskap og erfaring i andre land og tilpasse dette til norske forhold.

Jeg kan ikke se at EUs regelverk er til hinder for etablering av biogassanlegg med basis i husdyrgjødsel. EUs forordning om animalske biprodukter omtaler bruken av husdyrgjødsel til bioenergi. Husdyrgjødsel kan, uten forbehandling, benyttes som råvare i biogassproduksjon. Det er ingen godkjenningsplikt for biogassanlegg som behandler husdyrgjødsel fra egen produksjon. Dersom anlegget mottar husdyrgjødsel fra andre gårder, må anlegget av hygienehensyn godkjennes av Mattilsynet.

Energiuttak fra husdyrgjødsel gir ingen grunn til dispensasjon fra regelverket om spredeareal. Regelverket skal, sammen med forskrift om gjødselplanlegging, legge grunnlaget for at fosforinnholdet i husdyrgjødsla blir godt utnyttet som gjødsel i planteproduksjonen. Forbrenning av biogass fra husdyrgjødsel reduserer verken innholdet av fosfor eller nitrogen i gjødsla. Regelverket om spredeareal er helt nødvendig for å begrense og hindre forurensning av våre vassdrag.

Etter det jeg kan se, er det ikke vesentlige hindringer for etablering av bioenergianlegg basert på husdyrgjødsel. Jeg mener utnyttelse av biogass med fordel kan inngå som et element i en samlet bioenergisatsing og vil fortsatt legge vekt på utprøving av hvilke muligheter som foreligger for etablering av biogassanlegg for energiproduksjon og som et klimatiltak.