Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:550 (2006-2007)
Innlevert: 05.02.2007
Sendt: 06.02.2007
Besvart: 16.02.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): En mannlig sykepleier ved Hammerfest sykehus står tiltalt for overgrep mot flere pasienter. Ifølge politiet har sykehuset som arbeidsgiver opptrådt på en slik måte at dette har hemmet etterforskningen i saken, og det må kunne stilles spørsmål om rettssikkerheten til ofrene er blitt ivaretatt.
Vil justisministeren ta et initiativ overfor helse- og omsorgsministeren for å sikre at pasientenes rettssikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte i slike saker og om nødvendig bidra til at det utarbeides nye kjøreregler for helsevesenet som sikrer dette?

Begrunnelse

Sist uke hadde NRK Troms og Finnmark et oppslag om en forestående rettssak ved Hammerfest tingrett, der en mannlig sykepleier ved Hammerfest sykehus står tiltalt for overgrep mot flere pasienter. Det fremkommer videre at politiet i Hammerfest er svært kritisk til måten Hammerfest sykehus som arbeidsgiver har taklet saken på og viser til at sykehuset under henvisning til taushetsplikten, skal ha vanskeliggjort politiets arbeid. Til tross for at mannen i et brev til sin arbeidsgiver skal ha tilstått flere av forholdene, har ikke sykehuset vært særlig samarbeidsvillig under etterforskningen, og politiet hevder at dette kan ha forhindret en mer omfattende tiltale. Dersom dette medfører riktighet, er det både betenkelig og uakseptabelt av hensyn til de pasientene som er blitt ofre for overgrep.
Selv om tonen fra Hammerfest sykehus i dag synes å være en annen, reiser den aktuelle saken som skal for retten i Hammerfest sist i februar, et viktig prinsipielt spørsmål om hvordan samfunnet skal sikre at pasientenes rettssikkerhet ivaretas i situasjoner der helsepersonell anklages for overgrep.
Dessverre vet vi at overgrepssaken ved Hammerfest sykehus ikke er enestående i vårt helsevesen. Det er derfor av stor betydning at både pasienter og pårørende kan ha trygghet for at rettssikkerheten blir ivaretatt i slike situasjoner. Spørsmålet er om det kan være behov for nye og klarere kjøreregler for hvordan helseinstitusjoner skal håndtere slike saker. Med bakgrunn i dette bes justisministeren ta et initiativ overfor helse- og omsorgsministeren for å gjennomgå praksis for håndtering av denne type saker. Hensikten er at vi må forsikre oss om at begge parters rettssikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte, også pasientenes, når slike beklagelige og alvorlige saker oppstår.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Helsepersonellovens regler om taushetsplikt setter skranker for hvilke opplysninger om pasienter som kan formidles fra helsepersonell til politi.

Det kan derfor oppstå situasjoner der politiet oppfatter helsepersonells henvisning til taushetsplikten som problematisk i forhold til ulike politioppdrag og etterforsking av straffesaker. Ikke minst vil dette gjelde der helsepersonell har blitt kjent med at pasienter kan ha begått straffbare forhold eller har blitt utsatt for noe straffbart av familiemedlemmer eller andre utenforstående. Helsepersonell har imidlertid plikt til å varsle politiet dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

Det er viktig at det utvikles kanaler for samarbeid og diskusjon mellom politi/påtalemyndighet og helsevesen på ulike nivåer for å diskutere problemtilfeller og løse de konflikter som vil kunne oppstå.

I en særstilling står saker der helsepersonell mistenkes for å begå straffbare handlinger mot pasienter. Her kan ikke taushetspliktreglene være til hinder for at helseinstitusjoner gjennom inngivelse av anmeldelse og videre samarbeid med politiet bidrar til snarlig oppklaring. Hensynet til pasienters sikkerhet blir her det helt dominerende perspektiv. Egne ansatte skal ikke vernes mot en nødvendig etterforskning.

Jeg forutsetter at det innen helsevesenet, gjennom opplæring og veiledning, sikres at helsepersonell har en god forståelse av taushetspliktreglene på dette området.

Helsevesenets fortolkning av taushetspliktreglene når politiet etterforsker helsevesenets egne ansatte er ikke meldt å være et generelt problem. Det synes derfor ikke nødvendig med noe særskilt initiativ overfor helseministeren for å drøfte ivaretakelse av pasienters sikkerhet.