Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:552 (2006-2007)
Innlevert: 05.02.2007
Sendt: 06.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Når man gav gaver til frivillige organisasjoner kunne man tidligere føre beløpene inn i selvangivelsen og få fradrag. Nå er systemet endret slik at man må sende bekreftelse inn til den frivillige organisasjonen med personnummer, som så innberetter dette til ligningsmyndighetene.
Hva er årsaken til endringen, og tror finansministeren dette kan føre til at færre gir gaver til frivillige organisasjoner, ettersom utdeling av personnummer er sensitiv informasjon mange ikke ønsker å distribuere?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Fradragsretten for gave til frivillige organisasjoner har helt siden innføringen i inntektsåret 2000 vært betinget av at organisasjonen som mottar gaven, gir de nødvendige opplysninger til Skattedirektoratet i maskinlesbar form. Dette kravet følger direkte av forarbeidene (Ot.prp. nr. 1 (1999-2000) kapittel 2, avsnitt 2.5.6) hvor det skrives: "Administrativt må fradragsordningen tilpasses systemet med forhåndsutfylt selvangivelse. Under dette systemet skal ligningskontorene primært basere ligningen på innberettede inntekts- og fradragsoppgaver for hver enkelt skattyter. Det må derfor oppstilles som vilkår for fradragsrett at den enkelte organisasjons sentrale ledd har sendt maskinlesbare oppgaver til Skattedirektoratet inneholdende blant annet giverens navn, fødselsnummer/organisasjonsnummer og gavebeløpets størrelse." Finanskomiteen sluttet seg til kravet om maskinell innberetning i Innst. O. nr. 12 (1999-2000) side 15 punkt 3.6.

Av ligningsloven § 6-6 bokstav g følger det at oppgavene fra organisasjonene blant annet må inneholde giverens fødselsnummer. Nevnte opplysninger må innberettes for at ligningssystemene skal kunne identifisere hvem som skal ha fradraget, og maskinell innberetning av disse opplysningene er således nødvendig for at fradragsordningen skal være tilpasset systemet med forhåndsutfylt selvangivelse og etatens oppgaveløsning for øvrig.

Organisasjonen som mottar og registrerer slike opplysninger vil være underlagt personopplysningslovens regler for benyttelse av disse opplysningene. Frivillige organisasjoner kan derfor ikke fritt videreutlevere mottatte personopplysninger. Personidentifikasjon gjennom fødselsnummer er blitt en vesentlig forutsetning for ligning gjennom forhåndsutfylt selvangivelse. Arbeidsgivere, banker, forsikringsselskaper, pensjonsinnretninger og andre oppgavegivere må ha tilgang til fødselsnummer for å kunne gi sikre data til skattemyndighetene. Det samme må gjelde frivillige organisasjoner som skal innberette fradragsberettigede gaver. Å basere seg på skattyternes egne, manuelt utfylte opplysninger i selvangivelsen i stedet, ville være urealistisk. Fradragsordningen hadde neppe eksistert uten gavemottakernes automatiske innberetninger som trer i stedet for tungvinte, manuelle selvangivelsesposter. Den nødvendige bruk av fødselsnummer, både for skatteformål og en lang rekke andre formål i samfunnet, er kommet for å bli. Fødselsnummeret kan ikke defineres som spesielt sensitivt. Jeg har liten grunn til å tro at kravet om å oppgi fødselsnummer i forbindelse med gaver til godkjente, frivillige organisasjoner virker særlig hemmende på interessen for å gi slike gaver.