Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:553 (2006-2007)
Innlevert: 06.02.2007
Sendt: 06.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Regjeringen slår sammen Helse Sør og Helse Øst og etablerer et nytt regionalt helseforetak. Helse Sør-Øst RHF. Det nye regionale helseforetaket vil omfatte 55 pst. av befolkningen og 60 pst. av behandlingskapasiteten i Norge.
Hvilke planer finnes for utviklingen i den nye store regionen når det gjelder oppgavefordeling og annen organisasjonsutvikling i det regionale helseforetaket?

Begrunnelse

Kristelig Folkeparti er bekymret for den sterke sentralisering en slik sammenslåing fører med seg. Den lite involverende prosessen Regjeringen har lagt opp til, har også gjort både pasientorganisasjoner og ansattes organisasjoner usikre på fremtiden.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen har besluttet å slå sammen Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til nytt regionalt helseforetak - Helse Sør-Øst RHF - for å sikre bedre pasientbehandling og ressursutnyttelse. Positive effekter som dette vil medføre, vil også komme distriktene til gode - både innenfor det nye regionale helseforetaket, og i landet for øvrig. Forut for beslutning om sammenslåing har ulike alternative modeller som kan gi bedre samordning av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet spesielt, og mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF generelt, blitt vurdert. Arbeidet nå bygger til dels på tidligere gjennomførte utredninger av alternative modeller, som har vært til høring hos ulike berørte parter. Før beslutning ble fattet har det vært møter og dialog med berørte RHF så vel som sentrale ansatteorganisasjoner. Etter beslutning om sammenslåing er det holdt informasjonsmøter med de ansatte i de to regionale helseforetakene og med ansattes organisasjoner. Det skal etableres egen medvirkningsavtale med ansattes organisasjoner, og brukerorganisasjoner vil også trekkes inn i det videre forberedelsesarbeidet.

Til konkret spørsmål om planer for oppgavefordeling og annen organisasjonsutvikling i nye Helse Sør-Øst RHF er dette temaer som er naturlig hjemmehørende i det videre arbeidet - forut for og etter faktisk sammenslåing. I første omgang er det etablert en interimsorganisasjon som vil få i oppgave å forberede sammenslåingen. Nytt styre vil bli utpekt innen utgangen av mars i år, og etablering av nye Helse Sør-Øst RHF er forutsatt å skje senest innen 1. juli 2007. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF har hver for seg utredet ulike strategiske planer for sine respektive regioner og helseforetaksgrupper. Det er også gjort mye grunnlagsarbeid for mulige funksjons- og oppgavedelinger som ikke er gjennomført. Utrednings- og utviklingsarbeider vil måtte vurderes i lys av den endrede inndelingen av regionale helseforetak som nå er besluttet, og politiske føringer som ligger til grunn for sammenslåingen. Denne type arbeid vil være en oppgave for Helse Sør-Øst RHF å ta stilling til og gjennomføre i lys av ny foretaksinndeling og ut fra oppdrag som vil bli gitt gjennom departementets ordinære styringsdialog med regionale helseforetak.