Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:554 (2006-2007)
Innlevert: 06.02.2007
Sendt: 06.02.2007
Besvart: 12.02.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva er den reelle endringen i bevilgning til forskning over statsbudsjettet 2007?

Begrunnelse

Det debatteres ofte om hva som er de faktiske forhold knyttet til det Regjeringen har hevdet er en stor satsning på forskning. Ofte er det vanskelig å enes om fakta, fordi det blandes sammen hva som er nominelle økning på forskningsbudsjettet og hva som er reell økning på forskningsbudsjettet.
Denne sammenblandingen fører ofte til at diskusjoner om forskning og behovet for midler drukner i definisjonsspørsmål og ikke reelle utfordringer for forskningen og nivået på bevilgningene til forskning.
Spørsmålet er derfor ment å avklare de faktiske forhold hva gjelder konkrete bevilgninger til forskning i statsbudsjettet, unntatt forskningsfondet.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Den offisielle analysen over bevilgningene til forskning og utvikling (FoU) i statsbudsjettet utføres av forskningsinstituttet NIFU STEP. For saldert budsjett 2007 er det foreløpig ikke ferdigstilt noen slik analyse. Det som foreligger, er et anslag Kunnskapsdepartementet har utarbeidet i forbindelse med St.prp. nr. 1 (2006-2007). Den nominelle veksten i FoU-bevilgningene er anslått av Kunnskapsdepartementet til 877 mill. kr. Anslaget er basert på over 120 kapitler i statsbudsjettet som i varierende grad blir benyttet til å finansiere FoU. Anslaget på 877 mill. kr er et resultat av en rekke bevilgningsendringer i forhold til 2006-budsjettet. Beløpet inkluderer økt avkastning fra Fondet for forskning og nyskaping, men ikke økningen i fondskapital. Basert på anslag for den generelle lønnsveksten og konsumprisindeksen for 2007, er realveksten i FoU-bevilgningene anslått til 381 mill. kr for 2007.

Årlig realvekst i samlede FoU-bevilgninger over statsbudsjettet:

2002-2003: 0,6 %

2003-2004 : 6,8 %

2004-2005 -2,3%

2005-2006: 6,7%

2006-2007: 2,5 %

Tallene bygger på NIFU STEPs årlige analyser av vedtatt statsbudsjett samt Kunnskapsdepartementets anslag for 2007 basert på NIFU STEPs modeller for beregning av FoU-andeler og lønns- og prisjustering.