Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:555 (2006-2007)
Innlevert: 06.02.2007
Sendt: 06.02.2007
Besvart: 13.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil miljøvernministeren bidra til å stanse videre forsøk på å bryte markagrensa i Sør- og Østmarka med en mulig motorvei, E18, gjennom området?

Begrunnelse

Ny trasé for E18 skal videreføres fra Elvestad i Østfold til Vinterbro i Akershus. I den forbindelse har Vegdirektoratet tidligere avvist på faglig grunnlag å utrede alternativet "Ski øst"/av flere grunner. Til tross for dette har Samferdselsdepartementet grepet inn i saken og krevet at Ski øst utredes og tas med som aktuelt alternativ. Blant annet med den begrunnelse at jordvern er viktigere enn naturvern. Uttalelser fra samferdselsministeren viser at det åpenbart ikke spiller noen rolle for henne at markagrensa brytes, og at en motorvei legges mellom bebyggelsen og de svært mye brukte friluftsområdene i Sør- og Østmarka.
Omtrent på samme tid har Miljøverndepartementet varslet om arbeidet med ny markalov, og bedt kommunene avstå fra utbyggingsplaner som vil redusere dagens tilgjengelige markaområder.
Et knapt flertall i Ås kommune har, med hjelp av statsrådene Haga og Navarsete, klart å presse gjennom en politisk overprøving av fagmyndighetenes vurderinger i saken - også på tvers av alle andre berørte kommuners syn, og i åpenbar strid med Regjeringens politikk for markagrensene. Det er svært uheldig når Regjeringen sender slike doble signaler, og det er nødvendig å avklare om Regjeringens politikk er å verne markagrensene og markas tilgjengelighet eller å åpne for motorveier gjennom den samme marka.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Planlegging av E18 fra Østfold grense til Vinterbro etter plan- og bygningsloven startet i 2001. Etter forelegging for Miljøverndepartementet fastsatte Vegdirektoratet utredningsprogram for strekningen i 2003. Programmet er basert på at prosjektet skal følge eksisterende korridor for E18 til Vinterbro som er "knutepunkt" mellom E6, E18 og riksvei 23 (Oslofjordforbindelsen). "Ski øst"-alternativet som det er uenighet om, vil for eksempel føre E18 inn på E6 lenger nord. Dette vil endre trafikkbildet og utvide planområdet i forhold til rammene i fastsatt utredningsprogram.

Jeg er kjent med at samferdselsmyndighetene vil ha en bredere gjennomgang og utredning av alternativer for ny E18 på strekningen Vinterbro-Østfold grense, og at det såkalte Ski øst-alternativet skal inngå i utredningene. Arbeidet vil skje innenfor rammen av systemet for ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter over 500 mill. kr - KS1.

Hovedregelen er at KS1 med behovsutredning gjennomføres før oppstart av alternativsutredning etter PBL. For implementeringsfasen har Regjeringen vedtatt overgangsordninger med en fleksibel praktisering av dette hovedprinsippet, spesielt med hensyn til inneværende handlingsprogramperiode 2006-2009 og i forhold til utarbeidelse av NTP for 2010-2019.

Utbygging av strekningen E18 Knapstad-Vinterbro er ikke prioritert i NTP for perioden 2006-2015. Siden dette både er et prosjekt til en kostnad på nærmere 2 mrd. kr, og et prosjekt der det er stor lokalpolitisk uenighet i forhold til videre planprosess, har Statens vegvesen anbefalt at prosjektet underlegges KS1 som grunnlag for den videre planlegging.

I forbindelse med den forestående KS1-prosessen har samferdselsmyndighetene bestemt at videre plan- og utredningsarbeid etter plan- og bygningsloven stanses inntil KS1-arbeidet er gjennomført. Dersom resultatene av KS1-arbeidet medfører at samferdselsmyndighetene ønsker at Ski øst-alternativet skal inngå i den videre plan- og utredningsprosessen etter plan- og bygningsloven, må det fastsatte utredningsprogrammet endres. I forbindelse med forelegging av programmet for Miljøverndepartementet vil jeg da foreta en konkret vurdering av om alternativet bør videreføres. Jeg vil gjøre denne vurderingen blant annet i lys av de varslede rikspolitiske bestemmelsene for Oslomarka, arbeidet med en egen markalov og hensynet til jordvern.