Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:556 (2006-2007)
Innlevert: 06.02.2007
Sendt: 07.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Hvilket arbeid gjør statsråden for at Arbeids- og velferdsetaten utvikles til en integrert og brukervennlig etat, hvor man får samme svar på samme spørsmål, uavhengig av hvilket NAV-kontor eller saksbehandler en henvender seg til?

Begrunnelse

Et av mange hovedmål med NAV-reformen har vært at brukere av velferdstjenester skal ha ett kontor å henvende seg til. På tross av intensjonen om en felles dør er det mange indikasjoner på at NAV-systemet er like oppdelt som det tidligere systemet. Navninndelingen på de underliggende seksjonene er et eksempel på dette. Et annet eksempel er at man fremdeles blir sendt på rundgang i systemet når man henvender seg til NAV, enten dette er ved oppmøte eller telefon. Det alvorligste eksempelet er at man kan oppleve å få ulike svar av ulike personer i NAV, f.eks. på spørsmål om rettigheter til foreldrepenger dersom man er på attføring.
De reformene som nå planlegges i arbeids- og velferdsforvaltningen og som er beskrevet i St.meld. nr. 9 (2006-2007) om Arbeid, velferd og inkludering forutsetter at NAV-systemet fungerer som en ny og integrert etat. Statsråden utfordres til å vise hva som konkret gjøres for at denne prosessen skal være vellykket, slik at tiltakene i stortingsmeldingen kan virke etter hensikten. Statsråden utfordres også til å vise hva som gjøres for å kvalitetssikre at den informasjon som en bruker får ved henvendelse til NAV, alltid er korrekt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Først vil jeg peke på at NAV-reformen er en krevende reform både for kommunene og Arbeids- og velferdsetaten. Gjennomføringen av en så omfattende reform vil derfor måtte ta noe tid, selv om det er viktig å ha høy grad av oppmerksomhet på dette helt fra starten av.

Det er en rekke forhold som må på plass for at NAV-kontorene skal lykkes med de intensjoner som ligger i henholdsvis NAV-reformen og St.meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering. Det må blant annet utvikles nye arbeidsmåter og de ansatte i førstelinjen i arbeids- og velferdsforvaltningen må tilføres ny kompetanse. I NAV-kontorene skal det legges til rette for økt kontakt med og oppfølging av brukerne. Det må derfor frigjøres tid i NAV-kontorene til aktiv oppfølging. I min oppfølging av Arbeids- og velferdsetaten følger jeg arbeidet med NAV-reformen nøye.

I forhold til det konkrete spørsmål vil jeg blant annet vise til de krav som er stilt gjennom tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsetaten. I tildelingsbrevet for 2007 heter det eksempelvis at etaten "skal sikre den enkeltes rettigheter gjennom forvaltning av trygdelovene og andre sosiale overføringsordninger på en god og effektiv måte. Gjennom bl.a. god kunnskap om regelverk og virkemidler skal brukerne sikres korrekte vedtak og utbetaling til rett tid. Det skal legges vekt på å sikre enhetlig forvaltningspraksis i etaten."

Videre heter det i tildelingsbrevet at "Arbeids- og velferdsforvaltningen skal sette brukernes behov i sentrum. Det handler bl.a. om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud. Gjennom opplæring av ansatte skal det legges vekt på å sikre likeverdige offentlige tjenester (LOFT) i NAV-kontoret som tar hensyn til brukernes bakgrunn. Dette perspektivet skal være forankret i etatens ledelse."

Gjennom faste rutiner for oppfølging av etatens resultater følger jeg opp hvor godt den lykkes i sitt arbeid.

Videre vil jeg peke på at navnebruk i Arbeids- og velferdsetaten ikke kan tolkes som et tegn på intensjonene i NAV-reformen ikke følges opp. Innen utgangen av 2009 skal det etableres lokale arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor) som dekker alle landets kommuner. Før det etableres NAV-kontor i en kommune, vil tilbudet til brukerne være basert på eksisterende kontorstruktur. I en overgangsperiode vil det dermed være sosialkontor, tidligere trygdekontor og tidligere arbeidskontor i en del kommuner. Tidligere trygdekontor og arbeidskontor er i reformperioden, dvs. fram til 2010, gitt navnene NAV Trygd og NAV Arbeid.