Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:560 (2006-2007)
Innlevert: 07.02.2007
Sendt: 07.02.2007
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 14.02.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Reineierne her i landet kan ikke benytte seg av avgiftsfritt drivstoff for kjøretøy som benyttes i næringsøyemed og de får heller ikke avgiftsfritak for investeringer i driftsmidler på lik linje med det andre primærnæringer får.
Hva er begrunnelsen for denne forskjellsbehandlingen av ulike primærnæringer, og vil statsråden love å endre på denne praksisen?

Begrunnelse

Ifølge Altaposten den 31. januar 2007 betalte reindriftsnæringa 13,2 mill. kr i engangsavgift ved kjøp av utstyr og drivstoff i 2005. Dersom næringa hadde vært avgiftsbelagt tilsvarende landbruket, ville besparelsen for reindriftsnæringa ha vært nesten 12 mill. kr - og det bare i 2005.
Dagens ordning er med på å undergrave lønnsomheten i reindriftsnæringa. Rammebetingelsene må være rettferdige dersom det skal være mulig å ha reindrift som levevei. Eiere av fritidsbåter kan benytte seg av avgiftsfri diesel til ren fornøyelseskjøring, mens reindriftutøverne som har dette som næring ikke får noen form for reduksjon. Reindriftsnæringa er svært viktig for sysselsettinga i de samiske områdene av landet og den er en svært viktig bærebjelke i den samiske kulturen og levemåten. Det er derfor behov for at det snarest blir ordnet opp i dette.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet ble overført fra landbruks- og matministeren.

Bilavgiftene er i hovedsak utformet slik at avgiftene beregnes ut fra kjennetegn ved kjøretøyet, ikke ut fra kjennetegn ved eier/kjøper. Hovedregelen er at næringslivet også belastes disse avgiftene. Det er altså ikke vanlig med refusjon/fritak for særavgifter. Et unntak er kompensasjonsordningen for bensin til båter og snøscootere i veiløse strøk. Alle som anskaffer et bestemt type kjøretøy må betale de avgifter som gjelder for akkurat dette kjøretøyet. Slik sett skjer det ingen forskjellsbehandling mellom ulike næringer. De enkelte typer kjøretøy avgiftsbelegges imidlertid noe forskjellig. Da det er behov for ulike typer kjøretøy fra næring til næring, vil avgiftsbelastningen av den grunn kunne slå forskjellig ut. Reindriften benytter i hovedsak transportmidler som anses og behandles avgiftsmessig som personkjøretøy. Jeg kan opplyse om at en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Landbruks- og matdepartementet og Finansdepartementet har utarbeidet en rapport (november 2006) med en gjennomgang av bl.a. de spørsmålene du stiller. Rapporten følger til orientering vedlagt. Det fremgår her bl.a. at reindriftens avgiftsbelastning kompenseres gjennom reindriftsavtalen. Det gis altså ikke i tillegg direkte fritak for avgifter til reindriften. Jeg viser for øvrig til arbeidsgrupperapporten.

Vedlegg til svar:

Rapport om virkningen av omleggingen i 1982 fra avgiftsfritak til økt tilskudd over reindriftsavtalen

(http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/rap/2007/0002/ddd/pdfv/306367-rapport_reindrift.pdf)