Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:561 (2006-2007)
Innlevert: 07.02.2007
Sendt: 08.02.2007
Besvart: 16.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta initiativ til å innføre systemer som sikrer undervisning i norsk og samfunnskunnskap for arbeidsinnvandrere fra EU/EØS som et nasjonalt ansvar uten at dette legger beslag på regionale utviklingsmidler?

Begrunnelse

I de nærmeste tiårene kommer Norge til å trenge en stor arbeidskraftinnvandring for å opprettholde den framtidige velferden. Det er bred politisk enighet om at vi trenger betydelig arbeidsinnvandring til Norge for å kunne fylle etterspørselen etter arbeidskraft. Om vi ikke får mennesker fra andre land, vil det bli altfor få i arbeidsfør alder. Allerede i dag ser vi mangel på arbeidskraft innen flere fagområder, for eksempel i bygg- og anleggsbransjen og innen reiselivsnæringen. På sikt vil det også være behov for utenlandsk arbeidskraft for å kunne gi innbyggerne gode velferdstjenester. En forutsetning for at arbeidsinnvandrere skal kunne gjøre en god jobb, er at de tilbys undervisning i norsk og samfunnsfag. Å lære seg norsk er også helt avgjørende for trivsel og integrering i det norske samfunnet, og vil være en viktig faktor for ønsket om mer varig bosetting i kommunene. Det vil også være viktig for å hindre at de som får opphold på bakgrunn av jobbtilbud i Norge, ikke havner på trygd her i stedet etter en stund. Det viser seg at mange arbeidssøkere fra det tidligere Øst-Europa kan tenke seg å arbeide i Norge for kortere eller lengre perioder. I tillegg kommer det også arbeidssøkende fra andre deler av EØS-området, som for eksempel Nederland. Dette er svært positivt, og kan avhjelpe en til dels svært vanskelig sysselsettingssituasjon i enkelte bransjer. Utfordringen er språk og kommunikasjon. Mange arbeidssøkere fra EØS-området har dårlige norskkunnskaper når de kommer hit, og mange behersker også dårlig engelsk. Dette er en svært utfordrende situasjon.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeidsinnvandrere fra EØS-/EFTA-området omfattes ikke av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette innebærer at de enten må betale for norskopplæringen eller at arbeidsgiveren må sørge for opplæring.

Begrunnelsen for å ikke gi arbeidsinnvandrere plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap var at en ikke kunne pålegge personer som har en tillatelse etter EØS-/EFTA-regelverket en plikt til opplæring i og med at det kunne virke begrensende på den frie bevegeligheten av arbeidskraft som er sentral del av EØS-avtalen. Det ble ikke gitt rett til gratis opplæring fordi arbeidsinnvandrere i større grad har valgt å komme til landet enn de som har fått opphold fordi de har et beskyttelsesbehov. En la også vekt på at arbeidsinnvandrere er i et arbeidsforhold, og at de som lønnstakere har evne til å betale for opplæringen. Dette går fram av Ot.prp. nr. 50 (2003-2004) Om lov om endringer i introduksjonsloven mv.

Jeg ser at det kan være behov for å vurdere dette på nytt. Jeg vil legge fram en stortingsmelding om arbeidsinnvandring, og i denne meldingen vil også språkopplæring for arbeidsinnvandrere bli omtalt.