Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:563 (2006-2007)
Innlevert: 07.02.2007
Sendt: 08.02.2007
Besvart: 15.02.2007 av justisminister Knut Storberget

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Det gis et inntrykk av at det fortsatt er soningskø i region sør. Regionen der bl.a. Kragerø fengsel hører innunder.
Om så er tilfelle, har justisministeren planer for å avvikle køen, og er det aktuelt å utbygge kapasiteten ved Kragerø fengsel?

Begrunnelse

Man får inntrykk av at det er soningskøer i denne regionen, og spørsmålet stilles med det som bakgrunn. Begrunnelsen for spørsmålet har videre sin bakgrunn i at justisministeren ved sitt besøk i Kragerø fengsel høsten 2006, gav inntrykk av at det kunne være aktuelt med en utvidelse av Kragerø fengsel.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: En av Regjeringens viktigste oppgaver er å fjerne soningskøen til fengsel. Det står nedfelt i Soria Moria-erklæringen. Jeg har som målsetting at køen skal være borte innen 2009 og det er allerede satt i verk en rekke tiltak for å nå målet. Regjeringen la frem en helhetlig plan for å avvikle soningskøen i mai 2006 "Rask reaksjon - tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen". Som tittelen viser inneholder denne planen ikke bare tiltak for å fjerne soningskøen, men den omhandler også flere tiltak for å styrke innholdet i soningen. Da planen ble lagt frem i mai 2006, var køen på i overkant av 2 700 ubetingede dommer. I dag er den på i underkant av 2 300, en reduksjon med om lag 400 dommer.

Av de tiltakene i planen som allerede er satt i verk, vil jeg nevne at det i 2006 og 2007 legges opp til å etablere 316 nye fengselsplasser. I tillegg er kriminalomsorgens budsjett styrket for blant annet å øke bemanningen ved friomsorgskontorene og øke klasseopptaket ved KRUS. Bevilgningene til opplæring, bibliotektjenester og helsetjenester for innsatte er også økt betydelig.

Kriminalomsorgen region sør omfatter fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. I 2006 ble det åpnet 14 nye lukkede plasser i denne regionen ved Drammen fengsel. I 2007 skal det i tillegg etableres 4 netto nye plasser ved Hof fengsel (+14 lukkede -10 åpne plasser).

Kriminalomsorgen region sør har i dag tilstrekkelig fengselskapasitet til å gjennomføre innkommende dommer. Dagens soningskø i regionen skyldes overføring av dommer fra andre kriminalomsorgsregioner.

Justisdepartementet vurderer fortløpende tiltak for å etablere ny fengselskapasitet. Alle aktuelle kapasitetsutvidelser vurderes i forhold til hvor behovet for plasser er størst, kostnader knyttet til etablering av nye plasser og hvor raskt plassene kan stå ferdig. Jeg har besøkt Kragerø fengsel og kjenner til fengslets ønsker og planer for å utvide kapasiteten ved fengslet. Jeg vil vurdere forslaget om å utvide kapasiteten ved Kragerø fengsel sammen med andre tiltak for å øke kapasiteten i Kriminalomsorgen region sør.