Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:569 (2006-2007)
Innlevert: 08.02.2007
Sendt: 08.02.2007
Besvart: 15.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Et samstemt storting støtter Regjeringens intensjon om å innføre et forbud om deponi av nedbrytbart avfall fra 2009. For å oppfylle Norges klimamål, er et slikt deponiforbud viktig. Blant annet den økende avfallsmengde og behov for alternative behandlingsløsninger gjør god planlegging til en kritisk faktor for gode og miljøvennlige løsninger.
Når vil Regjeringen sende ut et høringsforslag om forbud mot avfallsdeponi med tilhørende forskrifter som konkretiserer lovens bestemmelser?

Begrunnelse

Det vises til St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Miljøverndepartementet hvor Regjeringen vil "vurdere å forby deponering av alt biologisk nedbrytelig avfall frå 2009". I Budsjett-innst. S. nr 9 (2006-2007) kommenterte energi- og miljøkomiteen dette, og en samstemt komite støtter intensjonen om et lovforbud mot avfallsdeponi fra 2009. I et oppslag i Kommunal Rapport 31. januar 2007 kan ikke politisk rådgiver Morten Wasstøl i Miljøverndepartementet si noe om når forslaget til et deponiforud er klart til å sendes ut på høring. Det opplyses at departementet nå avklarer detaljer knyttet til dette, og at "vi jobber fram mot et forbud fra 1. januar 2009". Tidsfaktoren er en kritisk nøkkel for å lykkes med gode løsninger for tida etter at forbudet trer i kraft 1. januar 2009. Avfall Norge antyder også at det kan være behov for overgangsordninger.


Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg viser til spørsmål nr. 569 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal vedrørende forbud mot deponering av nedbrytbart avfall. Avfall kan medføre store miljøproblemer avhengig av hvordan det behandles. Det største miljøproblemet er utslipp av klimagassen metan fra nedbryting av avfall på deponier. Slike utslipp representerer om lag 3 pst. av Norges samlede klimagassutslipp. Deponering av avfall bidrar i tillegg til utslipp av miljøgifter og næringssalter gjennom sigevannet fra deponiene. Et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall vil være et effektivt virkemiddel for å redusere metangassutslippene og utlekkingen av miljøgifter. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) varsles det at Miljøverndepartementet vurderer å innføre et slikt forbud fra 2009. Vi arbeider for tiden med enkelte oppdateringer av konsekvensutredningen til forslaget til forskriftsendringer som innfører et slikt forbud. Departementet tar deretter sikte på å sende forslaget på høring.