Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:578 (2006-2007)
Innlevert: 09.02.2007
Sendt: 12.02.2007
Besvart: 16.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Media omtaler forslag til omorganisering av NAV som innebærer at 1 400 årsverk flyttes fra lokale kontor til spesialenheter i store byer. Forslaget kan bety at brukerne får et mindre helhetlig tilbud lokalt, og at beslutningsmyndighet legges til et kontor med liten brukerkontakt. NAV-reformens intensjon var å gi helhetlige tjenester på et lokalkontor, og å gi brukerne en saksbehandler. Det kan virke som om man nå går bort fra dette.
Hvordan vurderer statsråden dette, og når vil eventuelt Stortinget bli konsultert?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: NAV-kontorene skal være arbeids- og velferdsforvaltningens primære kontaktpunkt med brukerne, og skal sikre et helhetlig tilbud til den enkelte bruker. Dette skal ligge til grunn for organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen.

Stortinget har gjennom behandlingen av St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning sluttet seg til prinsippene for NAV-reformen. I proposisjonen heter det blant annet at "Hensynene til effektiv ressursutnyttelse og tilstrekkelig kompetanse og kvalitet i saksbehandlingen tilsier at en rekke funksjoner innen statsetaten som ikke krever brukernærhet, ivaretas gjennom regional spesialisering og oppgavedeling, eller håndteres av landsdekkende enheter".

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lagt fram et forslag til organisering av Arbeids- og velferdsetaten som etter direktoratets faglige vurdering vil støtte opp under de overordnede mål med NAV-reformen:

- Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.

- Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov.

- En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Brukerne skal forholde seg til NAV-kontoret, mens NAV-kontoret skal ha kontakten med spesialenheten. NAV-kontoret skal fortsatt se inntektssikring og aktive tiltak i sammenheng, og derigjennom sikre helhetlige tilbud til den enkelte. NAV-kontoret skal imidlertid fritas for mye av det praktiske arbeidet knyttet til ytelsene, slik at de kan bruke tid på individuell oppfølging av brukerne. Arbeids- og velferdsetatens strategi innebærer overføring av visse typer statlige oppgaver til spesialenheter for å oppnå bedre brukertilfredshet, kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen, samtidig som det blir et tydeligere fokus og mer målretting på de oppgaver som krever brukerkontakt i NAV-kontorene.

Spesialenheter er for øvrig ikke noe nytt innen arbeids- og velferdsforvaltningen. Tidligere Aetat hadde forvaltningsenheter i 12 av 19 fylker, og trygdeetaten hadde organisert oppgaver gjennom såkalte ressurskontor. Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå kommet med en anbefaling om organisering av arbeids- og velferdsetaten med etablering av nye spesialenheter. Også de nye spesialenhetene skal kun dekke statlige oppgaver. Det innebærer at visse oppgaver/funksjoner som i dag ivaretas lokalt eller i fylkeskontorene samles i egne organisasjonsenheter. Oppgavene omfatter forvaltning av økonomiske ytelser inklusiv pensjon og dreier seg om saksbehandling og utbetaling av ytelsene.

I forslag til organisering har direktoratet lagt vekt på at den samlede kontor- og enhetsstrukturen må bidra til god geografisk spredning av statlige arbeidsplasser i arbeids- og velferdsforvaltningen, samtidig som medarbeidere som må bytte arbeidssted i minst mulig grad skal behøve å flytte. Forslaget innebærer blant annet en skjerming av bemanningen i de minste NAV-kontorene, at det etableres fylkesvise spesialenheter for forvaltning og at det etableres fem nasjonale spesialenheter for pensjon.

I lov om arbeids- og velferdsforvaltningen har Stortinget gitt arbeids- og velferdsdirektøren kompetanse til å beslutte hvor etaten skal være representert, ut over at det skal være felles lokale kontorer med kommunene som dekker alle landets kommuner, jf. §§ 3 og 13. Arbeids- og velferdsdirektoratets forslag til prinsipper for omorganiseringen vil imidlertid bli vurdert blant annet i lys av Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon av 29. mars 2001.

Jeg vil i min oppfølging av Arbeids- og velferdsetaten legge vekt på at etaten skal velge organisatoriske løsninger som støtter opp under formålene med NAV-reformen.

Stortinget vil bli orientert om gjennomføringen av NAV-reformen gjennom den årlige behandlingen av statsbudsjettet.