Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:582 (2006-2007)
Innlevert: 09.02.2007
Sendt: 12.02.2007
Besvart: 19.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I statsministerens tale til Arbeiderpartiets landsstyre 8. februar, understreket han at Norge "skal påta oss minst like store forpliktelser for det globale miljøet som EU". Det bes om at miljøvernministeren utdyper dette utsagnet.
Sikter statsministeren til de forpliktelser som EU har forpliktet seg til i Kyoto-avtalen frem til 2012, eller sikter han til at Norge minst skal ha ambisjoner tilsvarende EUs målsettinger om 20 pst.-reduksjoner av klimagassutslipp innen 2020?

Begrunnelse

Se også pressemelding fra Arbeiderpartiet (http://www.dna.no/index.gan?id=67254).
Dersom statsråden mener statsministerens løfter ikke kan besvares av henne, så ber jeg om at spørsmålet videresendes til rette vedkommende.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Norges forpliktelse i henhold til Kyoto-avtalen er allerede fastlagt og skal oppfylles. Statsministerens tale til Arbeiderpartiets landsstyre den 8. februar handlet i det vesentligste om tiden etter Kyoto-perioden og behovet for å få i stand en bedre og mer omfattende klimaavtale til å etterfølge Kyoto-avtalen.

Norge skal være en pådriver og et foregangsland i arbeidet for å få i stand en ny klimaavtale, og det er naturlig at vi påtar oss minst like store forpliktelser for det globale miljøet som EU. EUs medlemsland har imidlertid ikke tatt endelig stilling til konkrete mål eller byrdefordeling for forpliktelsene etter Kyoto-perioden.