Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:583 (2006-2007)
Innlevert: 09.02.2007
Sendt: 12.02.2007
Besvart: 19.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen ved statsministeren har satt stort fokus på klimapolitikken. I den forbindelse har det kommet en rekke påstander om at Regjeringen har fremmet omfattende klimarelaterte forslag, og at Fremskrittspartiet har stemt imot samtlige.
Kan statsråden fremskaffe en oversikt over klimatiltak som den rød-grønne regjeringen har fremmet på Stortinget, og hvilke forslag som har fått støtte utover de rød-grønne partiene?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen fører en offensiv klimapolitikk og vil vurdere tiltak og virkemidler innenfor de største samfunnssektorene med klimagassutslipp. De største utslippene er knyttet til transportsektoren og energiproduksjon på sokkelen. Blant Regjeringens mest sentrale forslag til virkemiddelbruk i samferdselssektoren er omleggingen av bilavgiftene. Nedenfor gis en summarisk oversikt over forslagene og stemmegivningen i Stortinget. Som det fremgår av denne oversikten stemte Fremskrittspartiet mot en rekke av de sentrale budsjettforslagene.

1. Det ble bevilget 10 mrd. kr i 2007 til grunnfondet for energieffektivisering og fornybar energi. Regjeringen legger opp til å foreslå nye 10 mrd. kr til dette i 2009.

- Forslaget ble i all hovedsak støttet av Venstre og Kristelig Folkeparti. Høyre og Fremskrittspartiet gikk imot forslaget.

2. Etter forslag fra Regjeringen er det til sammen bevilget 860,3 mill. kr til forskning, teknologiutvikling og arbeidet med fangst av CO2 fra gasskraftverk og CO2-kjeder i 2007. Av disse er det satt av 720 mill. kr til arbeidet med CO2-håndtering på Kårstø.

- Alle partier med unntak av Fremskrittspartiet støttet Regjeringens forslag om å bevilge 720 mill. kr til CO2-håndtering på Kårstø.

3. Etter forslag fra Regjeringen er det i 2007 bevilget 100 mill. kr til kjøp av klimakvoter gjennom Kyoto-mekanismene, og en fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av klimakvoter utover foreslått bevilgning for inntil 100 mill. kr.

- Forslaget fra Regjeringen fikk støtte fra et flertall i finanskomiteen (bestående av regjeringspartiene). Fremskrittspartiet har i sitt alternative budsjettforslag for 2007 lagt inn 100 mill. kr til kjøp av klimakvoter i sitt utenlandsbudsjett.

4. Regjeringen foreslo å erstatte slagvolumkomponenten med en CO2-komponent i engangsavgiften for personbiler.

- Samtlige partier støttet omleggingen, men det var ulike oppfatninger om satsstrukturen.

5. Det er innført fritak for CO2-avgift for andel bioetanol i bensin fra 1. januar 2007. Det vil heller ikke bli ilagt særavgifter for drivstoff der etanol utgjør hovedbestanddelen (E85).

- Alle partier støttet forslaget.

6. Det ble bevilget 7,1 mrd. kr til jernbaneformål i statsbudsjettet for 2007.

- Forslaget ble i all hovedsak støttet av alle partier bortsett fra Fremskrittspartiet som foreslår radikale kutt i alle relevante poster.

7. Det ble foreslått å øke CO2-komponenten i sluttbehandlingsavgiften for avfall.

- Fremskrittspartiet stemte alene imot.

8. CO2-avgiften utvides til å gjelde bruk av gass til oppvarmingsformål.

- Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti var mot innføringen, resten for.

Regjeringen vil i løpet av våren fremme en stortingsmelding om sektorvise klimahandlingsplaner. I tillegg vil det fremmes en odelstingsproposisjon om endring av klimakvoteloven fra 2008.