Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:585 (2006-2007)
Innlevert: 12.02.2007
Sendt: 13.02.2007
Besvart: 20.02.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Multisystemisk terapi (MST) er eit intensivt, tidsavgrensa og familiebasert behandlingstilbod til ungdom som er kriminelt belasta og/eller har utvikla eit rusproblem. MST vert gjennomført i lokalmiljøet til den unge. MST-teamet i Bergen nektar å hjelpe ungdom som bur meir enn ein og ein halv time reise frå Bergen. Dei vil ikkje gje turvande behandling sjølv om dei erkjenner at sakene er av ei slik karakter at MST ville vere rette val.
Korleis vil statsråden sikre ungdom over heile landet rett til hjelp frå eit MST-team?

Begrunnelse

Då stortingsmeldinga om barne- og ungdomsvernet vart handsama, uttala ein samla komité at MST må vere eit tilbod til alle barn og familiar som treng det. MST er i første rekkje eit alternativ til institusjonsplassering. Gjennom foreldrestøtte og aktivt nærvær i familien søkjer behandlarane å setje familien i stand til å løyse sine eigne problem. For å redusere åtferdsproblema må ofte oppsedarpraksisen hos foreldra bli betre, skuleprestasjonane utviklast vidare, kontakten med avvikande ungdomsmiljø reduserast og kontakt med ikkje-kriminelle jamaldrande byggjast opp att. Gjennomsnittleg behandlingstid er fire månader. Behandlarane er tilgjengelege heile døgnet under behandlingsperioden. Etter avslutta behandling blir familien eventuelt følgd opp av det lokale hjelpeapparatet.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Representanten Molvær Grimstad spør hvordan jeg vil sikre ungdom over hele landet rett til hjelp fra et MST-team. I begrunnelsen vises det til behandlingen av St.meld. nr. 40 (2001-2002) Om barne- og ungdomsvernet, og at en samlet komité uttalte at MST må være et tilbud til alle barn og familier som trenger det.

Jeg tror vi må være åpne på at geografiske avstander og bosettingen i Norge gir utfordringer i forhold til gjennomføring av nærmiljøbaserte og intensive behandlingstilbud. Dette gjelder ikke bare for tiltak rettet mot ungdom og familier som MST, men også for andre nærmiljøbaserte og intensive tiltak. Derfor jobber vi stadig med både å utvide og videreutvikle behandlingstilbudet og tjenestene i barnevernet.

MST-tilbudet til kommunene skal opprettholdes og bygges ut. Samtidig vil arbeidet med MST "geografisk" - et tilpasset MST-tilbud til områder utenfor det geografiske området som vanligvis dekkes av et MST-team - bli videreført. Det er et mål at det skal være like tjenester for klienter uavhengig av hvor de bor, og MST "geografisk" er en tilpasning for å nå dette målet.

Et godt utbygd MST-tilbud og metodetilpasninger til MST er svært viktig. Samtidig er jeg opptatt av at også andre effektive tiltak og modeller rettet mot samme målgruppe - ungdom med alvorlige atferdsproblemer - blir igangsatt. Funksjonell familieterapi (FFT) er en familieterapimodell anbefalt for ungdom med alvorlige atferdsproblemer og deres familie. Målgruppen er ungdom (11-18 år) som viser antisosial atferd, men modellen kan også benyttes forebyggende for ungdom i risiko for å utvikle alvorlige atferdsproblemer og deres familier. Denne metoden har ikke samme begrensning knyttet til geografi som MST ved gjennomføring. Atferdssenteret skal, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten, planlegge å starte opp FFT innenfor etaten i 2007.

Etter hva jeg har fått opplyst skal ikke MST-teamet i Bergen ha nektet å hjelpe ungdom som bor mer enn en og en halv times reise fra Bergen. Teamet erkjenner at lang kjøretid til klientene (opp til 3 timer i løpet av en arbeidsdag) byr på utfordringer i perioder hvor saksmengden er stor, terapeutene har mange klienter og prioriteringer må foretas. Det betyr imidlertid ikke at ungdommen og familiene ikke kan ha fått tiltak eller tilbud om annen behandling. Teamet i Bergen opplyser blant annet at de har meldt saker inn til MST "geografisk" for videre oppfølging. Normalt skal klienter som bor en og en halv time unna terapeutene få ordinær MST-behandling.