Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:589 (2006-2007)
Innlevert: 13.02.2007
Sendt: 14.02.2007
Besvart: 16.02.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Vil statsråden ta initiativ til å gjøre det enklere for utenlandske studenter (fra utenfor EU/EØS-området) når de skal søke arbeidstillatelse i Norge?

Begrunnelse

I dag kan det være vanskelig for en utenlandsk student å arbeide ved siden av studiene. Det kan være flere årsaker til det. For det første må studenten søke ny arbeidstillatelse for hver nye deltidsjobb. Dette er uavhengig av hvor omfattende en eventuell tileggsjobb er i antall timer og tjente kroner. En student som blir tilbudt én eller to dagers engasjement som f.eks. tolk eller eksamensvakt på universitetet må dermed betale et så høyt gebyr for å søke, at han/hun vil kunne få null fortjeneste når lønnen utbetales. Kristelig Folkeparti mener det bør gjøres enklere for utenlandske studenter å jobbe ved siden av studiene, og mener derfor at det bør være mulig å gi en generell arbeidstillatelse som heller er avgrenset tidsmessig og til studietillatelse, og ikke til kun en jobb. Jeg viser i den forbindelse til Sverige, hvor studenter som har gyldig studieopphold på universitet/høyskoler, kan jobbe ved siden av fulltidsstudiene uten å søke om arbeidstillatelse knyttet til et krav om at studiet forblir den primære hensikten med oppholdet. For det andre må den utenlandske studenten betale et gebyr på 1 100 kr. hver gang han/hun søker arbeidstillatelse. Dette er et gebyr som ikke står i forhold til kostnadene ved å behandle en slik søknad. Det er en høy kostnad for en student og kan for mange være en hindring for å søke. Dermed fratas studenten en god mulighet til å bli integrert og til å lære norsk. Kristelig Folkeparti mener utenlandske studenter, også de utenfor EU/EØS, bør gis gunstigere vilkår, og mener derfor det bør vurderes å fjerne gebyret på 1 100 kr for denne gruppen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg er helt enig i at det bør legges bedre til rette for at utenlandske studenter på lik linje med norske studenter skal kunne arbeide ved siden av studiene i den utstrekning dette ikke går ut over studieprogresjonen.

Jeg har nå tatt initiativ til endringer i utlendingsforskriften som vil åpne for at studentene vil bli gitt en generell tillatelse til arbeid innenfor en ramme på 20 timer i uken og full tid i ferier. Denne tillatelsen vil kunne gis i forbindelse med at studietillatelsen innvilges. I forbindelse med fornyelse av studietillatelsen bør regelverket utformes slik at universitet eller høyskole avgir uttalelse om studentens framdrift i forhold til studieplan. Dette er viktig slik at fokus ved denne type tillatelser fortsatt er studier og ikke en bakdør til arbeid i Norge.

En slik omlegging vil medføre at studentene ikke lenger trenger å søke separat deltidsarbeidstillatelse siden kravet om konkret arbeidstilbud faller bort. Dette vil ikke bare være tidsbesparende, men også medføre at det ikke skal betales gebyr for tillatelse til arbeid. Studenten vil selvfølgelig fortsatt betale gebyr for søknad om studietillatelse, men da slik at det også gis tillatelse til arbeid i samme periode som studietillatelsen gis for. Omleggingen vil også spare administrasjonen - politiet og Utlendingsdirektoratet - for arbeid.

Et utkast til endringer i utlendingsforskriften vil ganske snart bli sendt på høring. Jeg tar sikte på at endringen vil få virkning for behandlingen av saker om studietillatelse for utdanningsåret 2007/2008.