Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:592 (2006-2007)
Innlevert: 13.02.2007
Sendt: 14.02.2007
Besvart: 21.02.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hva er statsrådens syn på allmennhetens rett til innsyn i hvordan statlige kompetansehevingsmidler benyttes, og vil statsråden sikre full offentlighet rundt kommunenes rapporter vedrørende hvordan det statlige tilskuddet knyttet til kompetanseutvikling av lærere har blitt benyttet i løpet av fjoråret?

Begrunnelse

I en artikkel i Utdanning nr. 4 (2007) fremgår det at en journalist har henvendt seg til samtlige av landets fylkesmenn for å få innsyn i fylkeskommunenes og kommunenes rapporter om hvordan de statlige kompetanseutviklingsmidlene knyttet til lærere har blitt brukt i løpet av fjoråret. Kun i et fåtall av tilfellene har journalisten mottatt svar, og enda færre kommuner har villet innvilge innsyn i rapportene. I artikkelen opplyses det at "[e]n gjennomgående begrunnelse for avslagene er at rapportene er Utdanningsdirektoratets 'eiendom'". Utdanning har også henvendt seg direkte til Utdanningsdirektoratet og fått til svar at rapportene er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 5 annet ledd bokstav a.
Undertegnede er spørrende til hvorvidt en slik avgjørelse er korrekt, og henviser bl.a. til en uttalelse gitt av assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening i nevnte artikkel: "Kommunene er ikke noe underordnet organ til fylkesmennene, og fylkesmennene er heller ikke underlagt noe direktorat. Under enhver omstendighet er det ikke jusen som gjør. Dette handler om vilje til å la allmennheten få vite hvordan statlige tilskudd til skole blir brukt i kommuner og på landsplan."
Gitt den pågående debatten vedrørende læreres kompetanseheving er undertegnede av den oppfatning at det er svært viktig med åpenhet knyttet til bruk av statlige midler i denne forbindelse, særlig med tanke på å få til så gode og effektive ordninger som mulig.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: "Strategi for kompetanseutvikling 2005-2008" er en omfattende satsing på kompetanseutvikling i grunnopplæringen i forbindelse med gjennomføringen av Kunnskapsløftet. I 2005 ble skoleeierne fra statlig hold tildelt 300 mill. kr til dette formålet, og i 2006 375 mill. kr. I 2007 tildeles skoleeierne ytterligere 375 mill. kr til kompetanseutvikling. Skoleeierne har rapportert årlig på bruk av midlene som ble tildelt i 2005 og 2006, og på den lokale aktiviteten knyttet til kompetanseutvikling.

Allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter reguleres i offentlighetsloven og dertil relevant regelverk. Det tilligger den enkelte kommune og fylkeskommune å ta stilling til innsynsbegjæringer på grunnlag av offentlighetsloven og relevant regelverk.

Det er naturligvis i statens interesse at slike rapporter om bruk av offentlige tildelte midler er offentlig tilgjengelige. For å sikre offentlighet rundt disse rapportene vil jeg derfor be Utdanningsdirektoratet om å sørge for at ovennevnte kommunale rapporter offentliggjøres i sin helhet.