Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:596 (2006-2007)
Innlevert: 14.02.2007
Sendt: 14.02.2007
Besvart: 22.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil miljøvernministeren nå skjære gjennom og overprøve SFTs avslag på anken fra Hydros aluminiumsverk på Karmøy og sørge for at Søderberganlegget slipper å avvikle produksjonen tidligere enn planlagt?

Begrunnelse

Søderberganlegget ved Hydros aluminiumsverk på Karmøy er planlagt avviklet i perioden 2009-2011 grunnet strenge miljøkrav. Dersom Hydro skal erstatte bortfall av denne produksjonen er man avhengig av nyinvesteringer i milliardklassen, og dette krever at man stiller kraft til rådighet til konkurransedyktige priser. Til tross for vedtak i Stortinget i vårsesjonen 2005 har ingenting skjedd.
Statens forurensningstilsyn (SFT) har innført strengere tidsfrister for utslippskrav som medfører at bedriften må stoppe produksjonen allerede 30. oktober 2007. Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å foreta utslippsreduserende investeringer i det anlegget som likevel skal nedlegges om kort tid.
Nedleggelse av produksjonen i Søderberganlegget vil medføre at 600 arbeidsplasser vil gå tapt. Regjeringen har dessverre vist liten vilje til å forstå at denne type industri trenger langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Utfasing av denne type industri i Norge vil medføre økning av utslipp globalt. Dette skyldes at vi i Norge i dag har den mest miljøvennlige og energieffektive industrien i verden. SFT har nå avvist anken fra Hydro om dispensasjon for Søderberganlegget.
Dette vil få dramatiske konsekvenser. "Et nei til å fortsette med Søderberganlegget inntil en ny produksjonslinje er på plass, er en katastrofe", uttaler en av de tillitsvalgte ved bedriften. Viser for øvrig til mitt spørsmål nr. 290 til miljøvernministeren, datert 4. desember 2006 om samme sak.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statens forurensningstilsyn (SFT) endret i 2000 utslippstillatelsene til alle verkene innen primæraluminiumbransjen og fastsatte strengere utslippsgrenser som skulle være gjeldende fra 1. januar 2007. Hydro Aluminium søkte 19. juni 2006 om endring av disse utslippsgrensene for utslipp av støv og PAH til luft fra sitt søderberganlegg. SFT har i vedtak av 1. desember 2006 gitt bedriften en utsettelse på 10 måneder med å overholde de innskjerpede utslippsgrensene for støv og PAH.

Som det vises til har Hydro Aluminium Karmøy påklaget SFTs vedtak ved brev av 13. desember 2007. Jeg har ved brev av 12. februar 2007 fått oversendt klagen fra SFT som ikke finner grunn til å endre sitt vedtak. Jeg vil nå gi klagen en grundig vurdering og det vil derfor ikke være riktig av meg å uttale meg nærmere om saken.