Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:597 (2006-2007)
Innlevert: 14.02.2007
Sendt: 14.02.2007
Besvart: 22.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I Evenes ble det i 2006 atter en gang satt ny rekord i tap av bufe på beite pga. rovdyr. Flere bønder har avviklet sin virksomhet pga. rovvilt. Det er ikke foretatt bestandsregistrering av rovvilt i dette området. Likevel har SNOs rovviltkontakt i Evenes registrert over 90 observasjoner av gaupe i 2006.
Vil statsråden sørge for at det blir gjennomført offisiell bestandsregistrering i området, og vil statsråden sørge for at det gis fellingstillatelser på to gauper i området Evenes-Tjeldsund?

Begrunnelse

28. juli 2006 sendte landbruksministeren og miljøvernministeren ut et felles brev for å presisere hvordan signalene i Soria Moria-erklæringen om rovdyrpolitikken skal følges opp i den samlede statlige forvaltningen. Det ble her bl.a. fremhevet at: -bestandsmålene for rovdyr står fast. Oppbygningstakten skal også ta hensyn til nødvendig tid til tilpasninger for beitebrukere og lokalsamfunnene generelt. Bestandene skal imidlertid ha en årlig vekst mot vedtatte bestandsmål. Bedre bestandsregistrering gjennom mer lokal medvirkning og forankring, herunder fra yrkesutøvere i husdyrbruk og reindrift. Dette for å søke et lavest mulig konfliktnivå. Sett på denne bakgrunn og erklæring, synes det merkelig at det ennå ikke er foretatt offisielle bestandsregistreringer av rovdyr nord for Saltfjellet i Nordland. Rovviltnemnda i Nordland har anbefalt å gi fellingstillatelse på to gauper i Evenes kommune og vestover til og med Tjeldøya i Tjeldsund kommune. Det merkelige her er at Direktoratet for Naturforvaltning avslo dette med begrunnelse om at bestandsmålet for Nordland ikke var nådd. Det ble henvist til at det kun var registrert 6 ynglinger og målet er 10. Dette avslaget er anket til Miljøverndepartementet av Nordland Sau og Geit avlslag.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Det foregår bestandsregistrering av rovvilt over hele landet, men metodene varierer for den enkelte art og hvor i landet man befinner seg. Metodikken for bestandsregistrering er også under stadig forbedring for å få mest mulig presise data. Blant annet vil den nå planlagte radiomerking av gaupe med GPS-sendere og innsamling av gaupeekskrementer for DNA-analyse være med på å bedre bestandsoversikten også nord for Saltfjellet i Nordland.

Nordland har ikke nådd sitt nasjonalt fastsatte bestandsmål om 10-årlige ynglinger av gaupe. I de tilfellene der rovviltnemnden ikke har myndighet til å fastsette kvoter for felling er det Direktoratet for naturforvaltning som har denne myndigheten. Som hovedregel bør det imidlertid ikke gjennomføres jakt dersom bestandsmålet for en art i en region ikke er nådd. Dersom det oppstår akutte skader under beitesesongen kan det gis skadefellingstillatelse dersom det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger, og at slik skadefelling ikke er skadelig for bestandens overlevelse.