Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:601 (2006-2007)
Innlevert: 14.02.2007
Sendt: 15.02.2007
Besvart: 22.02.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Dagbladet 9. februar 2007 er det en sak om tvangsekteskap og de vansker dette medfører for unge kvinner av utenlandsk opprinnelse. Blant det mest alvorlige er påstanden om at politiet i Oslo ikke følger slike saker godt nok opp. Konkret vises det til en sak som har "støvet ned" i 11 måneder. Dersom tvangsekteskap skal bekjempes må også politiet ta sin oppgave på alvor.
Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette ovenfor Oslo-politiet for å unngå lignende saker i fremtiden?

Begrunnelse

I flertallet av saker om tvangsekteskap anmeldes forholdet ikke. Politiet har likevel et selvstendig ansvar for å etterforske og oppklare lovbrudd begått her i landet.
Slik sett rammes hele systemet når en part svikter. I denne saken kan det se ut som om svikten skyldes en offentlig instans, noe undertegnede mener er svært alvorlig. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar med stor interesse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Tvangsekteskap er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og er forbudt ved lov i Norge. Unge mennesker som trues med eller utsettes for tvangsekteskap synes å øke. Hvorvidt dette skyldes at flere blir utsatt for tvangsekteskap eller flere søker hjelp enn tidligere fordi de vet at det nå er hjelp å få, skal være usagt. Det som imidlertid er avgjørende er at de som søker hjelp for å unngå tvangsekteskap får dette på en god og omsorgsfull måte. I likhet med representanten Ellingsen er jeg helt enig i at politiet må ta sin del av denne oppgaven på alvor.

De sakene som anmeldes til politiet er til dels svært vanskelig å etterforske. Ofte er det ingen ut over fornærmede som ønsker å bidra med opplysninger som kan styrke, eventuelt avkrefte anmeldelsens innhold. Ekteskap inngått som følge av tvang, trusler eller vold, inngås ofte i utlandet. Dette kompliserer etterforskningen ytterligere.

Jeg har fått opplyst fra Riksadvokaten at tvangsekteskap skal omtales i rundskrivet om mål og prioriteringer for politiet for 2007. Påtalemyndigheten legger stor vekt på behandlingen av denne type saker og etablering av et adekvat straffenivå er et viktig bidrag til bekjempelse av denne form for kriminalitet.

Når det gjelder politiets kompetanse om tvangsekteskap og annen æresrelatert vold er det i løpet av de senere årene iverksatt flere tiltak. Det er blant annet gjennomført seminarer for politiets familievoldskoordinatorer. Videre har Oslo politidistrikt innledet et samarbeid med Metropolitan Police i London som har lang erfaring i arbeidet med slike saker.

I november 2004 ble "Kompetanseteam mot tvangsekteskap" opprettet som et prøveprosjekt med representanter fra Utlendingsdirektoratet, Røde Kors, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Oslo politidistrikt. Per 30. mai 2006 hadde teamet behandlet ca. 130 saker/henvendelser om bistand. De fleste sakene omhandler gjennomførte tvangsekteskap eller hjelp i forbindelse med trusler om tvangsekteskap.

Kompetanseteamet er nå besluttet videreført på permanent basis og skal i første rekke være et rådgivende organ i den hensikt å øke kompetansen og drive veiledning mot det øvrige hjelpeapparat. I tillegg skal teamet i noen grad på selvstendig basis være et operativt supplement og yte bistand i konkrete saker.