Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:620 (2006-2007)
Innlevert: 19.02.2007
Sendt: 19.02.2007
Besvart: 26.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): En rekke medieoppslag i forkant av julen, og nå i etterkant, viser at Posten har store problemer med levering av post. Etter besøk hos Posten for ett år siden og i svarene fra statsråden i en spørretime den 15. februar 2006 fra undertegnede, stolte jeg på at det gikk riktig så bra med leveransen av post.
Hva har skjedd i løpet av dette året?

Begrunnelse

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité var på informasjonsmøte hos Posten like etter jul i fjor. Der fikk vi en grundig orientering om Postens virksomhet. Vi opplevde dyktige, entusiastiske ansatte som var stolt av arbeidsplassen sin og genuint opptatt av Postens ve og vel. Statsråden bekreftet også dette i sitt svar til meg i spørretimen den 15. februar 2006. Der sier statsråden:

"Eg veit at styret og leiinga i Posten vil vidareføre den vellukka utviklinga i selskapet, og at dei gjer dei nødvendige tilpassingane for å sikre at vi òg i framtida vil ha ei god og effektiv postverksemd, som skal vere til stades for alle brukarane i heile landet."

Det er nok av konkrete eksempel på at tilstanden ikke er tilfredsstillende.
I Andøyposten den 14. februar kunne vi lese følgende om hva som skjedde med sakspapirer til et møte i Andenes kommunestyre:

"Postgangen er blitt det reneste eventyr! Posten opplyser at papirer ble sendt herfra med fly fra Andenes til Tromsø. Deretter ble de sendt videre med fly til Evenes. Fra Evenes ble papirene kjørt med godsbil via Sortland tilbake til Andenes. Vel tilbake på Andenes postkontor - kunne papirene deretter bli distribuert ut til mottakerne."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er et krav i Postens konsesjon at minst 85 pst. av den prioriterte brevposten skal være fremme dagen etter innlevering. Kvartalsvise målinger av fremsendingskvaliteten viser at Posten i de senere år i all hovedsak har oppfylt konsesjonens krav. Fremsendingskvaliteten har generelt gått noe ned, for så å falle dramatisk på slutten av året i fjor. Målinger fra fjerde kvartal i fjor viser at bare 74,4 pst. av den prioriterte brevposten var framme dagen etter innlevering. Dette er langt under konsesjonens krav. I likhet med representanten Tenden er jeg svært bekymret over denne utviklingen. Kravene i konsesjonen skal overholdes.

Ifølge Posten har selskapet i en lengre periode slitt med gjenligging og forsinkelser i flytrafikken, noe som generelt har bidratt til å svekke fremsendingskvaliteten. Som et tiltak for å styrke kvaliteten på postfremføringen, gikk Posten i oktober i fjor over til en ny flyløsning med egne, innleide fly. Innkjøringsproblemene ved oppstart av ny flyløsning ble imidlertid større enn forventet. Dette er en viktig årsak til den kraftige nedgangen i fremføringskvaliteten i fjerde kvartal 2007. Samtidig har et stramt arbeidsmarked medført at Posten sliter med å rekruttere tilstrekkelig med postbud. Mangelen på postbud er særlig et problem i storbyområdene. I tillegg har Posten hatt enkelte innkjøringsproblemer ved installering og drift av nye sorteringsmaskiner ved postterminalene.

Jeg er orientert om at Posten har satt i verk en rekke tiltak for å løse problemene. Dette dreier seg både om langsiktige løsninger for å forbedre kritiske ledd i logistikkjeden, ekstra transport og ekstra bemanning. Posten har også etablert et operasjonssenter for daglig oppfølging av kvalitetsbrist og iverksatt rekrutteringskampanjer for å skaffe nok postbud i kritiske områder.

Det er Post- og teletilsynet som fører tilsyn med at Posten etterlever kravene i konsesjonen. Jeg er kjent med at tilsynet har hatt flere ekstraordinære møter med Posten for å bli orientert om kvalitetsutviklingen, årsaker til kvalitetssvikten, tiltak som er satt i verk og effektene av disse. Post- og teletilsynet får fortløpende informasjon fra Posten om utviklingen i kvaliteten. Ifølge Tilsynet viser løpende målinger fra Posten at fremsendingskvaliteten gradvis forbedrer seg ettersom tiltakene begynner å virke, men det er fortsatt er et stykke igjen til kvaliteten er kommet opp på nivå med konsesjonskravet. Det ligger til Post- og teletilsynet å vurdere om eventuell bruk av tvangsmulkt er et hensiktsmessig virkemiddel for å få fremsendingskvaliteten opp på et godt nivå. Post- og teletilsynets foreløpige vurdering er at en vil avvente effektene av tiltakene Posten har satt i verk, før en vurderer om slike virkemidler kan være hensiktsmessig.

Jeg vil ellers vise til at Regjeringen i kommende stortingsmelding om virksomheten i Posten Norge AS vil omtale fremsendingskvaliteten.

Jeg forutsetter at Posten setter inn nok ressurser for å løse problemene med fremsendingskvaliteten, at kvaliteten på postfremføringen raskt kommer opp på et godt og stabilt nivå og at Posten etterlever kravene i konsesjonen. Jeg vil følge nøye med på at dette skjer.