Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:621 (2006-2007)
Innlevert: 19.02.2007
Sendt: 19.02.2007
Besvart: 05.03.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Ein rapport frå fylkesmannen i Hordaland viser at heile 17 av 20 barnevernsinstitusjonar har eller har hatt tilsette utan lovpålagd politiattest. Krav om politiattest vart innført for å hindre overgrep mot barn som bor på institusjon.
Kva vil statsråden gjere for å sikre at barnevernsinstitusjonane ikkje har tilsette utan lovpålagd politiattest og vil statsråden kartleggje om fylkesmenn i heile landet fører tilsyn med barnevernet når det gjeld krav til politiattest for tilsette?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Godkjenningsmyndighet for godkjenning av kommunale og private institusjoner er statlig regional barnevernsmyndighet, det vil si de fem regionkontorene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). En institusjon kan bare godkjennes dersom den drives i samsvar med barnevernloven og forskrift som er gitt med hjemmel i loven, herunder kravet om fremleggelse av politiattest i barnevernloven § 6-10 og politiattestforskriften. Også etter at godkjenning er gitt skal statlig regional myndighet sørge for at vilkårene for godkjenning fortsatt er til stede.

Fylkesmannen fører tilsyn med at institusjonene drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter til loven, heriblant forskrift om politiattest.

Ansatte både på statlige, kommunale og private institusjoner har plikt til å framlegge tilfredsstillende politiattest. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gjort en rekke tiltak for å sikre at ansatte ved institusjonene framlegger tilfredsstillende politiattest. Blant annet er alle regiondirektørene i Bufetat informert om hvordan kravene til politiattester bør formuleres, både i tilbudsbrev til og i arbeidsavtale med institusjonene. Regionene i Bufetat er videre bedt om å forsikre seg om at det foreligger politiattest ved tiltredelse for alle ansatte som er omfattet av bestemmelsen. Senest i februar i år sendte Bufdir brev til regiondirektørene i Bufetat hvor det ble minnet om rutiner i forbindelse med politiattest for ansatte. Alle regioner i Bufetat tar også temaet opp i styringssignaler med institusjonene, og har rutiner for oppfølging.

Politiattest for ansatte er med andre ord et tema som med jevne mellomrom tas opp i etaten.

Jeg tar imidlertid på alvor rapporten fra fylkesmannen i Hordaland, som viser mangler i forhold til innhenting av politiattest hos de ansatte. Som en følge av rapporten er det i Bufetat region vest, nå sendt brev til alle institusjonene, både statlige, kommunale og private, hvor kravet om politiattester er presisert.

Fylkesmannen skal ved sitt tilsyn påse at institusjonene drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, herunder at institusjonene oppfyller kravet om fremleggelse av politiattest. Departementet tar derfor dette temaet, på linje med andre lovkrav, opp på sine jevnlige kontaktmøter med fylkesmennene.