Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:605 (2006-2007)
Innlevert: 15.02.2007
Sendt: 16.02.2007
Besvart: 23.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): SalMar har nå drevet oppdrettsvirksomhet i Froan landskapsvernområde i 9 år. SalMar har nå søkt om en permanent tillatelse til å videreføre denne driften. Det er avgjørende at SalMar nå får et raskt svar fra miljøvernministeren.
Har Miljøverndepartementet nå skaffet seg tilstrekkelig grunnlag til å vurdere permanent oppdrettsvirksomhet i Froan, og vil statsråden sikre viktige distriktsarbeidsplasser ved å si ja, samt hvilken erfaring har man fra oppdrett i tilsvarende områder i de nordligste fylkene?

Begrunnelse

SalMars tillatelse er gitt med basis i et tverrpolitisk ønske fra Stortingets side - uttrykt klart og tydelig i Innst. S. nr. 168 (1999-2000). Froan landskapsvernområde blir her fremhevet som et mulig fremtidig område for oppdrettsvirksomhet. Stortinget og departementet forutsatte at det skal gjennomføres vitenskapelig undersøkelser for å belyse nærmere sammenhengen mellom oppdrett og landskapsvern. På denne bakgrunn har også departementet sørget for at det er utarbeidet en vitenskapelig rapport basert på sammenliknende kartlegging og overvåking av sjøpattedyr i Froan før og etter fredningsvedtaket.
Det er jo positivt at undersøkelsen bekrefter at oppdrettsvirksomheten ikke svekker Froans verdi som marint våtmarksområde.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning ble opprettet med hjemmel i naturvernloven ved kongelig resolusjon 14. desember 1979. Formålet er å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap. Området fikk status som Ramsar-område (internasjonalt viktig våtmarksområde) 23. mars 1996.

Siden 1998 har det vært gitt tidsbegrensede dispensasjoner fra verneforskriften til SalMar Farming AS for fiskeoppdrett på to lokaliteter i landskapsvernområdet. Den sist gitte dispensasjonen gjelder til 31. oktober 2007. Ved brev av 12. januar 2007 har SalMar Farming AS søkt om ny dispensasjon.

I 2004 ble det på initiativ fra Miljøverndepartementet satt i gang et treårig prosjekt med registrering og overvåking i Froan. Sluttrapport fra prosjektet (NINA Rapport 202) forelå fra Norsk institutt for naturforskning i november 2006.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ønsket et møte med departementet om Froan. Når dette møtet er holdt og miljøvernmyndighetene har vurdert rapporten fra registrerings- og overvåkingsaktiviteten, vil jeg ta stilling til de ulike spørsmålene knyttet til vernet i Froan.

Når det gjelder spørsmålet om hvilken erfaring man har med oppdrett i tilsvarende områder i de nordligste fylkene, kan jeg opplyse at det ikke har vært gitt tillatelse til oppdrett i Ramsar-områder i Nordland og Troms.