Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:606 (2006-2007)
Innlevert: 15.02.2007
Sendt: 16.02.2007
Besvart: 26.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hvilke konsekvenser mener statsråden det nå bør få at det så tett opp til hendelsen i Hanekleivtunnelen er avdekket at det også ved arbeidene med Kleivenetunnelen er avdekket forhold som må karakteriseres som sikkerhetsmessig uforsvarlige, vil statsråden sørge for at det nå blir ryddet opp i ansvarsforholdene, og sørge for at tilliten til sikkerhet ved utbygging og til trafikken i tunnelene umiddelbart blir gjenopprettet?

Begrunnelse

Det vises i den nå fremlagte rapporten om raset i Hanekleivtunnelen at manglende faglig vurdering av forholdene har medvirket til hendelsen og til at tunnelløpene ikke har vært sikre. Ved sprengning i forbindelse med arbeidet på Kleivenetunnelen den 9. januar i år, er det fremkommet opplysninger om at dette resulterte i en situasjon som medførte fare både for veianlegget, E18 og jernbanelinjen. Blant annet skal fagfolk ha anbefalt at arbeidet på anlegget måtte stoppes frem til man hadde foretatt nærmere undersøkelser, og nødvendig sikringsarbeid var gjennomført. Det er også i denne saken stilt spørsmål ved om arbeidet, i dette tilfelle sprengningen, er gjort i henhold til faglige råd. Det vises videre til at det i pressen er fremkommet tvil om sikkerheten i norske tunneler er god nok, fremført fra Rådgivende Ingeniørers forening. Dette tegner dessverre samlet, et bilde av at sikkerheten ved bygging og senere bruk av våre veitunneler ikke har det sikkerhetsnivå vi må kunne forvente, når resultatene av dagens praksis er tydelige.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet om generell sikkerhet ved tunnelbygging og tunneldrift, vil jeg som allerede meddelt, bl.a. i mitt brev datert 26. januar 2007 til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, komme tilbake til Stortinget med som en egen redegjørelse i en samleproposisjon i mai 2007. Denne redegjørelsen vil ta utgangspunkt i undersøkelsesgruppens konklusjon i rapporten om raset i Hanekleivtunnelen overlevert meg i møte den 15. februar 2007. Redegjørelsen vil omhandle tiltak som skal lukke gapet på de avvik som er registrert.

De omtalte sikkerhetsmessige spørsmålene ved Kleivenetunnelen ble først kjent for ledelsen i Statens vegvesen ved at NRK henvendte seg til vegdirektøren 15. februar om påstått uenighet mellom konsulent og prosjektledelse. Innleid konsulent hadde sendt en e-post til etatens ledelse 13. februar. E-posten var imidlertid generelt utformet og hadde ingen henvisning til arbeidene med Kleivenetunnelen. Hovedinnholdet i e-posten er sikkerheten for tredjepart i prosjekter i anleggsfasen.

Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at den uenigheten som oppsto på anlegget ved skyting av siste salven for tunnelen ble håndtert i henhold til de retningslinjer som gjelder for uenighet på anlegg. Her er det prosjektlederen som har det endelige ansvaret for å treffe beslutning. Han hadde rådført seg med andre fagfolk og hadde tatt beslutning om at det var nok sikkerhet til å skyte sluttsalven.

Forholdet til tredjepart som i dette tilfellet er jernbanen, var entreprenørens ansvar i henhold til kontrakten. Anleggsledelsen informerte Jernbaneverket om sluttsalven og det er loggført i Jernbaneverket. Slik sett har tredjepart vært informert om det som skjedde og entreprenøren hadde kontakt med togleder under sprengingen. Sporet ble innmålt av Baneservice AS etterpå.

Forholdet til tredjepart er derfor ivaretatt i henhold til retningslinjene. Om dette ble det dessverre fra Vegvesenets ledelse gitt feil informasjon i et TV-innslag.

Uenighet mellom fagfolk oppstår tidvis på en anleggsplass. Det er ikke noe unaturlig - derfor er det utarbeidet rutiner for hvordan dette skal håndteres. Det er prosjektleder som har den endelige beslutning om hva som skal gjøres. Ved uenighet skal det foretas en nøye gjennomgang og diskusjon blant flere fagfolk, og prosjektleder må fatte en konklusjon. Rutinen vedrørende dette ble fulgt.

Det er viktig at alle rutiner vedrørende sikkerhet holdes. Dette er understreket overfor etaten.