Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:609 (2006-2007)
Innlevert: 16.02.2007
Sendt: 16.02.2007
Besvart: 23.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Hardangerbroen skal på Ulviksiden av Hardangerfjorden ha direkte påkobling til riksveiene13 og 7 i selve Vallaviktunnelen. Denne løsningen vil medføre stenging av Vallaviktunnelen og ekstrakostnader til opprustning av alternativ veg og eller ekstra ferje. Løsning med påkobling av bro til tunnel vil trolig også måtte imøtekomme innskjerpede krav, både EU-direktiv og nasjonale krav, til sikkerhet i vegtunneler. Disse forholdene er ikke omtalt i St.prp. nr. 2 (2005-2006).
Kan statsråden gi opplysninger om konsekvensene av denne påkoblingen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I kostnadsoverslaget for prosjektet, som har vært underlagt ekstern kvalitetssikring, er det lagt til grunn en stenging av Vallaviktunnelen i inntil et halvt år ved etablering av rundkjøring og driving av tunnelarmen mot brua. Vegdirektoratet har opplyst at de siste godkjente reguleringsendringene på Vallaviksiden vil medføre at denne tunnelarmen nå kan bygges fra en gangvegtilkobling i Vallavik. Dette betyr at stengingstiden i Vallaviktunnelen kan reduseres til ca. 8 uker.

Trafikkavviklingen har vært planlagt med en ekstraferje mellom Kvanndal og Brimnes. Etter lokale initiativ og en nærmere vurdering fra Statens vegvesen, vil det nå i stedet bli foretatt en mindre opprusting av riksvei 572 mellom Holven og Ulvik for midler som i utgangspunktet var tenkt brukt til ekstraferje. Tilbudet til trafikantene vil på den måten bli ivaretatt på en bedre måte i stengningsperioden enn gjennom den planlagte løsningen med reserveferje. Dette gir en større fleksibilitet og reduserer den økonomiske usikkerheten for prosjektet ved trafikkavviklingen i anleggsperioden. Sambandet Brimnes-Bruravik vil gå som normalt i hele anleggstiden.

Teknisk utrustning av tunnelen blir bygget i samsvar med gjeldende krav. Tunnelsikkerhetsdirektivet vil om kort tid være gjennomført i norsk regelverk. De økonomiske konsekvenser av skjerpede krav vil bli dekket av usikkerhetsavsetningen i prosjektet. Rundkjøringer i tunnel er ikke omfattet av direktivet. Løsningen med rundkjøring i dette prosjektet er godkjent av Vegdirektoratet.