Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:611 (2006-2007)
Innlevert: 16.02.2007
Sendt: 16.02.2007
Besvart: 20.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden bidra til å bedre tryggheten og sikkerheten til innbyggerne i Svelvik ved å sikre gjennomføring av de tiltakene som fremkommer i begrunnelsen?

Begrunnelse

Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 489 og statsrådens svar. Jeg oppfatter statsråden slik at hun er enig i at det er viktig å sikre et ambulansetilbud som er best mulig innenfor de praktiske rammer som foreligger.
Gjennomsnittlig utrykningstid til Svelvik er 24 minutter. Dersom ambulanse rykker ut fra Sætre vil ambulanse normalt kunne være i Svelvik på 13-15 minutter inkludert ferge forutsatt at ambulansetjenesten kan "kontrollere" fergeavgangen og at ambulansen er på plass på Sætre. I dag finnes angivelig ikke slike rutiner. Det er derfor viktig å få på plass en ordning hvor ambulanse som rykker ut til Svelvik kan kontrollere fergen ved utrykning slik at det ikke blir noen ventetid.
I tillegg er det nødvendig å sikre at ambulanse er tilgjengelig. Dekningen i dette området er i utgangspunktet lav og ambulanse blir ofte benyttet til syketransport som ikke er akutt. Det medfører at ikke-akutte oppdrag gir lengre utrykningstid ved akutte situasjoner fordi ambulansen er i bruk til transport. For å bøte på denne situasjonen bør samtlige helseforetak pålegges å vurdere om denne ikke-akutte syketransporten kan gjennomføres i samarbeid med frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Anders Anundsen begrunner spørsmålet med for det første å vise til muligheten for å etablere en avtale med fergeselskapet som trafikkerer strekningen Sætre-Svelvik, slik at ambulansetjenesten kan "kontrollere" fergeavgangen. For det andre reises spørsmålet om hvorvidt det er mulig å reetablere et tilbud om pasienttransporttjenester drevet av for eksempel Røde Kors.

Jeg er enig i at man bør søke å få til et godt akuttilbud i Svelvik, som i andre kommuner. Som helse- og omsorgsminister for hele landet er det imidlertid viktig at de nasjonale målsettingene om likeverdig, faglig god og rasjonell helsetjeneste holdes i fokus når problemstillinger i enkeltkommuner kommer på dagsordenen. Dette er selvsagt ikke til hinder for at lokale muligheter og ressurser utnyttes optimalt for å skape en best mulig trygghet lokalt.

Sykehuset Buskerud HF har oversendt en sak vedrørende akuttberedskapen i Svelvik til Helsetilsynet i Buskerud, med anmodning om å foreta en helhetsvurdering av både AMK og legevaktstjenesten. Jeg vil derfor ikke uttale meg spesielt om denne kommunen, før det foreligger svar fra Helsetilsynet.

Så til spørsmålet om samarbeid mellom ferge og ambulanse: Jeg har fått opplyst at ferger som deltar i det offentlige vegsambandet, i henhold til Forskrift om ferge av 26. mars 2003, er forpliktet til å gi utrykningskjøretøy fortrinnsrett. På dagtid har sykehuset en praktisk avtale med fergeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS. Ved direkte kontakt med fergen, vil denne kunne møte ved fergeleiet samtidig med ambulanse fra Sætre - for umiddelbar transport til Svelvik. Fergen går ikke om natten. Det rapporteres fra Helse Sør RHF at denne avtalen fungerer godt.

Når det gjelder ønskeligheten av å avlaste ambulansetjenesten for transporter som ikke krever medisinsk overvåkning eller behandling underveis, er jeg enig med representanten Anundsen i at dette bør etableres så snart som mulig for å unngå unødig svekkelse av ambulanseberedskapen.

I dag er det imidlertid ikke hjemmelsgrunnlag for å registrere andre kjøretøy enn ambulanser til transport av liggende pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet arbeider nå sammen med de regionale helseforetakene, Sosial- og helsedirektoratet og Vegdirektoratet for å vurdere endringer av regelverket slik at det vil muliggjøre registrering og bemanning av en type bårebiler som lovlig kan transportere liggende pasienter uten å komme i konflikt med forskriftene som vedrører ambulanse. Dersom slike kjøretøy kan godkjennes, vil det være naturlig og ønskelig at også frivillige organisasjoner kan være aktuelle operatører.