Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:613 (2006-2007)
Innlevert: 16.02.2007
Sendt: 19.02.2007
Besvart: 27.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I Adresseavisen 16. februar 2007 kan vi lese at Senterpartiets Ola Borten Moe og Tone Sofie Aglen tar til orde for å legge ned Røros sykehus. Undertegnede er svært opprørt over at debatten rundt Røros sykehus ikke ser ut til å ta slutt, i og med at representanter fra regjeringspartiene tar til orde for en nedleggelse.
På denne bakgrunn, kan helse- og omsorgsministeren forsikre om at Soria Moria-erklæringen står fast, samt om hun kan fastslå at Røros sykehus ikke vil bli nedlagt, eller fratas viktige funksjoner?

Begrunnelse

I Adresseavisen 16. februar 2007 kan vi lese at Senterpartiets Ola Borten Moe og Tone Sofie Aglen tar til orde for å legge ned Røros sykehus. Undertegnede er svært opprørt over at debatten rundt Røros sykehus ikke ser ut til å ta slutt, i og med at representanter fra regjeringspartiene tar til orde for en nedleggelse. Røros sykehus har gjennom en rekke år vært truet av nedleggelse, selv om sykehuset drives på en svært effektiv og god måte. Det at trusselen om nedleggelse ikke ser ut til å stilne bidrar til stor usikkerhet blant lokalbefolkningen, pasienter og ansatte. Undertegnede tar seg den frihet å referere til Regjeringens tiltredelseserklæring, hvor det eksplisitt blir slått fast at ingen lokalsykehus skal legges ned. Undertegnede er videre av den oppfatning at helse- og omsorgsministeren bør gjøre det klart hva som er Regjeringens politikk vedrørende Røros sykehus, slik at lokalbefolkningen, pasienter og ansatte, slipper å leve i konstant uvisshet om sykehusets fremtid.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringens erklæring fra Soria Moria om lokalsykehusene står fast. Ingen lokalsykehus skal legges ned, og det skal opprettholdes et desentralisert sykehustilbud som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner. Gjennom Soria Moria-erklæringen gjorde Regjeringen det også klart at arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene skal videreføres, som igjen fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen.

I oktober i fjor nedsatte Helse- og omsorgsdepartementet en arbeidsgruppe som skal tydeliggjøre hvilke akuttfunksjoner som skal være tilknyttet lokalsykehusene. Det forutsettes at de i vurderingene ser på den samlede akuttmedisinske behandlingskjede, tilgjengelige spesialister og de samlede oppgaver som etter Nasjonal helseplan skal tilligge lokalsykehusene (St.prp. nr. 1 (2006-2007)). Dette arbeidet nærmer seg avslutningen, og sluttrapport skal foreligge i mars d.å.

Spørsmål om organiseringen av sykehusene i fjellregionen er som kjent ingen ny problemstilling. I forbindelse med oppfølgingen av Regjeringens beslutning om å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF, vil det blant annet bli vurdert om det er hensiktsmessig å gjøre noen grensejusteringer i randsonen mellom den nye regionen og de tilliggende helseregionene. Eventuelle endringer av regiongrensene vil i så fall være en beslutning som er tillagt Kongen i statsråd (jf. helseforetaksloven § 4).