Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:616 (2006-2007)
Innlevert: 16.02.2007
Sendt: 19.02.2007
Besvart: 23.02.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Etter at livrenteforsikring nå er gjenstand for beskatning vurderer mange å få sine oppsparte beløp utbetalt. Enkelte forsikringsselskap utbetaler bare innbetalte beløp, men ikke totalt oppsparte midler inkludert avkastningen. Man risikerer derfor å betale formuesskatt av verdier man ikke har.
Hvordan vurderer finansministeren denne ulike praksis, og synes finansministeren det er riktig at formue i form av livrente som skattyteren ikke får tilgang til, beskattes?

Begrunnelse

Kollektive livrenter har vært en trygghet for mange som har ønsket en sikker inntekt i fremtiden. Fra 2007 har Regjeringen avviklet formuesskattefritaket for kollektive livrenter i den tro at dette ville ha fordelingsvirkninger og at det bare var såkalte rike som hadde slike ordninger.
Betingelsene for livrente er stort sett de samme i alle selskaper: Ingen utbetaling av ikke utbetalt avkastning ved død. Når formuesskatt ble innført fra 1. januar 2007 forandret imidlertid rammevilkårene seg for bruk av livrente, men kundene kan fortsette som i dag eller si opp avtalen. Her begynner også ulik praksis. Noen selskap utbetaler alt som dermed beskattes, noen betaler ut innskudd, men ikke avkastningen.
Det ville ikke blitt noe problem om ingen døde, eller utestående avkastning ble utbetalt ved død, alternativt dersom det ikke var formuesskatt på avkastning.
For eldre personer er alternativet med full utbetaling det beste, det er også det mest rettferdige siden mange har fått full utbetaling allerede.
Formuesbeskatningen begrenses i noen grad av en overgangsregel som fritar skadeerstatning for personskade fra formuesskatt. Men her kan det være problematisk å skaffe dokumentasjon fra lenger enn ti år tilbake for skattyter.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Reglene for skattemessig behandling av individuelle livrentekontrakter ble endret med virkning fra 1. januar 2007. Dette har ført til at mange ønsker å avbryte slike kontrakter. Det er i den forbindelse reist spørsmål ved hvordan slike kontrakter skal kunne bringes til opphør. Finansdepartementet har derfor utarbeidet forslag til forskrift om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter. Forskriftsutkastet som følger vedlagt, ble sendt på høring 21. februar 2007 med 2 ukers høringsfrist. I utkastet foreslås bl.a. at forsikringsselskapet skal gi forsikringstaker skriftlig melding om adgangen til å bringe kontrakten til opphør, og at kontrakten skal opphøre to måneder etter at selskapet har mottatt melding om opphør. Det er videre foreslått nærmere bestemmelser om oppgjør mellom partene.

Vedlegg til svar:

Høring - utkast til midlertidig forskrift om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter

Reglene for skattemessig behandling av individuelle livrentekontrakter ble endret med virkning fra 1. januar 2007. Dette har ført til at mange ønsker å avbryte slike kontrakter. Det er i den forbindelse reist spørsmål om hvor stor del av de midler som er tilordnet de enkelte kontrakter som forsikringstakerne kan kreve utbetalt ved avbrudd. Departementet vurderer å fastsette vedlagte utkast til forskrift for å få avklart hvordan selskapene skal håndtere disse spørsmål.

Departementet er kjent med at det er ønskelig med rask avklaring av spørsmålet. Høringsfristen er av hensyn til dette kort. Det bes om høringsinstansenes merknader til det vedlagte utkastet til forskrift innen onsdag 7. mars 2007 kl. 12.

Det bes om at høringsuttalelser også sendes elektronisk til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Tore Mydske e.f.

avdelingsdirektør

Tone Meldalen

rådgiverHøringsinstanser

Alle departementene

AktuarKonsulenters Forum

De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)

Den Norske Aktuarforening

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Pensjonskassers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Verdipapirfondenes Forening

Yrkesorganisasjonenes SentralforbundHøringsnotat med utkast til forskrift - Avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter som følge av endringer i skatteloven

1.

Formuesskattefritaket for individuelle livrenter ble avviklet med virkning fra og med inntektsåret 2007, jf. endring av skatteloven § 4-2, jf. § 4-16. Skattelovens vanlige regler om formuesbeskatning er dermed gjort gjeldende for individuelle livrenter. Samtidig er reglene i skattelovsforskriften § 5-41-8 annet ledd om ekstrabeskatning ved avbrudd (gjenkjøp) av individuelle livrentekontrakter opphevet fra og med inntektsåret 2007. Nye regler for slik ekstrabeskatning er innført med virkning fra og med inntektsåret 2011. Endringene i den skattemessige behandling av individuelle livrentekontrakter fjerner grunnlaget for en meget stor andel av de individuelle livrentekontrakter som fyller produktkravene i hittil gjeldende skattelov med tilhørende forskrift.

2.

Det markedsmessige grunnlag for og selve markedsføringen av individuelle livrentekontrakter som forsikringsprodukt har i meget stor grad vært knyttet til de særlige skattereglene for individuelle livrentekontrakter, og forsikringsvilkårene for individuelle livrentekontrakter har generelt sett vært utformet i samsvar med de produktkrav som er stilt som vilkår for skattegunstig behandling av slike kontrakter. For store deler av den eksisterende kontraktsmasse innebærer derfor de endringer i skatteloven som nå er gjennomført med virkning fra 1. januar 2007, en grunnleggende endring av individuelle livrentekontrakter som forsikringsprodukt og dermed av grunnlaget for inngåtte kontrakter. Det legges derfor til grunn at dette fra og med 1. januar 2007 gir forsikringstakerne adgang til å avbryte slike livrentekontrakter og bringe kontraktene til opphør. Det legges videre til grunn at forsikringstakere som bringer sine kontrakter til opphør, kan kreve at livsforsikringsselskapene deretter utbetaler de midler som er tilordnet de enkelte kontrakter på opphørstidspunktet.

3.

Etter de beregninger som er foretatt, var det ved utgangen av 2005 i alt om lag 40 mrd. tilordnet til individuelle livrentekontrakter. En må regne med at opphevingen av formuesskattefritaket og endringen av beskatningen når individuelle livrentekontrakter avbrytes, vil medføre et press mot å avbryte slike livrentekontrakter og bringe kontraktene til opphør. Det har i denne sammenheng oppstått enkelte spørsmål knyttet til avbrudd av individuelle livrentekontrakter i perioden 1. januar 2007 til og med 31. desember 2010, og til virkningene av opphør av slike kontrakter i denne perioden.

Finansdepartementet legger vesentlig vekt på at livsforsikringsselskapene vil følge en sikker og ensartet praksis når det gjelder oppgjør og utbetaling av midler tilordnet kontrakter som bringes til opphør etter krav fra forsikringstakerne. Departementet har derfor kommet til at det ved forskrift hjemlet i forsikringsloven bør fastsettes regler for håndteringen fra selskapenes side av de spørsmål som avbrudd av denne gruppen av livrentekontrakter vil aktualisere i tiden frem til 31. desember 2010.

Finansdepartementet antar at regelbehovet i denne omgang bør imøtekommes ved en midlertidig forskrift som forutsettes å gjelde frem til årsskiftet 2010/2011. I samsvar med dette foreslås det regler om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter som skal komme til anvendelse i tilfelle hvor forsikringstakerne etter 1. januar 2007, men senest 31. oktober 2010, har gitt skriftlig melding til livsforsikringsselskapet om at kontrakten avbrytes og bringes til opphør og fremmer krav om utbetaling av midlene tilordnet kontrakten. Reglene innebærer at oppgjør og utbetaling av midler tilordnet kontraktene skal gjennomføres innen to måneder fra krav om opphør er fremsatt, senest innen 31. desember 2010.

4.

Virkningen av skattelovsendringene gjør seg gjeldende i forhold til samtlige individuelle livrentekontrakter som omfattes av de særlige regler for livrentekontrakter i skatteloven og skattelovsforskriften. I skattelovsforskriften § 5-41-2 er det trukket et skille bl.a. mellom livrentekontrakter med rett til tilbakebetaling av "de innbetalte premiene uten renter" ved forsikringstakerens (den forsikredes) død, og livrentekontrakter som ikke gir rett til slik tilbakebetaling i tilfelle av død. Dette skillet har skattemessig bakgrunn og har bare betydning for oppgjøret mellom livsforsikringsselskapene og forsikringstakerens (den forsikredes) arvinger i situasjoner der forsikringstakeren (den forsikrede) er avgått ved døden.

De spørsmål knyttet til omfanget av oppgjøret som nå foreligger, knytter seg til en helt annen situasjon. Det dreier seg her om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter som følge av virkningene for forsikringstakerne av endringene i skatteloven og skattelovsforskriften. Etter Finansdepartementets vurdering bør oppgjørene mellom livsforsikringsselskapene og forsikringstakerne i denne særlige situasjonen ta utgangspunkt i de midler som etter aktuarmessige beregninger er tilordnet livrentekontraktene på opphørstidspunktet.

De tilordnede midler gir tallmessig uttrykk for omfanget til enhver tid av livsforsikringsselskapenes forpliktelser under de enkelte livrentekontrakter, uavhengig om det dreier seg om kontrakter med rett til tilbakebetaling eller uten rett til tilbakebetaling av premier. En annen sak er at selve omfanget av midler tilordnet de enkelte kontrakter til enhver tid etter aktuarmessige beregninger, vil påvirkes bl.a. av om det er knyttet tilbakebetalingsrett til innbetalte premier.

5.

Finansdepartementet foreslår at det fastsettes i forskrift at forsikringstakere som bringer sine individuelle livrentekontrakter til opphør innen utløpet av fastsatt frist, skal ha rett til å få utbetalt de midler som er tilordnet de enkelte kontrakter på opphørstidspunktet. Dette er:

- den premiereserve som er tilordnet kontrakten, jf. forsikringsloven § 9-16 fjerde ledd,

- den andel av selskapets tilleggsavsetninger som er tilordnet kontrakten, jf. forsikringsloven § 9-17 annet ledd og forskrift 25. september 2000 om tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper § 5-5 (2),

- en forholdsmessig andel av selskapets kursreserve, jf. forskrift til forsikringsloven § 11-2 annet ledd.

Premiereserve og tilleggsavsetninger tilordnet en forsikringskontrakt er beregnet ut fra aktuarmessige prinsipper hensett til den finansielle risiko og risiko knyttet til person som er relevant ved beregningen av selskapets forpliktelser i henhold til kontrakten. Dette gjelder også for individuelle livrentekontrakter.

Etter forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift § 5 skal selskapet hvert år sende forsikringstaker kontoutskrift med oversikt over premiereserve, andel av tilleggsavsetninger og andel av kursreserve. Ved avbrudd i løpet av et år bør selskapet kunne beregne midlene tilordnet en livrentekontrakt med utgangspunkt i siste års kontoutskrift, men så vidt mulig med ajourføring frem til utbetalingstidspunktet.

Reglene i forskriftsutkastet forutsettes å ville gjelde tilsvarende for "unit-linked" kontrakter, uavhengig av om det er eller ikke er knyttet avkastningsgaranti til investeringsporteføljene. Det følger av kontoforskriften § 1 fjerde ledd at bestemmelsene i kontoforskriften § 5 vil gjelde tilsvarende "så langt de passer" for "unit linked" kontrakter [Kredittilsynet har ikke fastsatt særskilte regler]. Til slike kontrakter vil det være knyttet en premiereserve tilsvarende porteføljeverdien, jf. forsikringsloven § 9-18 første ledd. I hvilken utstrekning det skulle være knyttet andre midler enn premiereserve til "unit linked" kontrakter, f.eks. tilleggsavsetninger, skal fremgå av kontoutskriften.

6.

Avhengig av sammensetningen av den gruppe av forsikringstakere som velger å bringe sine individuelle livrentekontrakter til opphør, kan livsforsikringsselskapenes risiko knyttet til den gjenværende gruppe av livrentekontrakter bli endret i forhold til det som er lagt til grunn i selskapenes beregninger. Finansdepartementet mener derfor at livsforsikringsselskapene ved oppgjøret med de enkelte forsikringstakere bør gis adgang til aktuarmessig å beregne et risikofradrag som står i forhold til slik endring i risiko. Et slikt risikofradrag bør i tilfelle normalt beregnes ut fra det beregningsgrunnlag med hensyn til biometrisk risiko som ligger til grunn for livrentekontraktene. I særlige tilfelle bør livsforsikringsselskapene ha adgang til å kreve fremlagt egen helseerklæring eller legeerklæring for den forsikrede til bruk ved beregningen av risikofradraget.

7.

Finansdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at utbetaling av midler tilordnet individuelle livrentekontrakter ved oppgjør i henhold til reglene i forskriftsutkastet, vil omfattes av definisjonen av "gjenkjøpsverdi" i forhold til skattelovsforskriften § 5-41-2 bokstav m. Utbetaling i henhold til forskriftsutkastet vil således kunne utløse inntektsbeskatning etter skattelovsforskriften § 5-41-8 første og tredje ledd. Skattelovsforskriften § 5-41-8 annet ledd er opphevet med virkning for inntektsåret 2007 ved forskrift fastsatt av Finansdepartementet 2. februar 2007. I denne forskriften ble det samtidig fastsatt et nytt annet ledd i § 5-41-8 med virkning fra og med inntektsåret 2011, og denne bestemmelsen vil således ikke komme til anvendelse ved avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter i den periode som omfattes av den forskrift departementet nå fremmer forslag om.Midlertidig forskrift om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter

Fastsatt av Finansdepartementet xx.yy.2007 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 9-1 fjerde ledd, § 9-15 fjerde ledd og § 17-2 første ledd, jf. § 9-16 første og fjerde ledd, § 9-17 annet ledd og § 9-20 tredje ledd.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder individuelle livrentekontrakter som er inngått før 5. oktober 2006 og som etter 1. januar 2007 er blitt avbrutt og brakt til opphør etter krav fra forsikringstakeren.

Som individuell livrentekontrakt regnes her livrentekontrakt som omfattes av skatteloven § 5-41 med tilhørende forskrift.

§ 2. Avbrudd av livrentekontrakt

Forsikringstakerne kan bringe individuelle livrentekontrakter til opphør ved å gi livsforsikringsselskapet skriftlig melding om dette med krav om utbetaling av de midler som skal tilordnes den enkelte kontrakt etter reglene i forskriften her.

Opphørstidspunktet for en livrentekontrakt er to måneder fra den dag meldingen er mottatt av livsforsikringsselskapet.

Melding etter første ledd må være gitt senest 31. oktober 2010.

§ 3. Oppgjør

Forsikringstakere som har gitt melding om opphør av individuell livrentekontrakt, skal ha rett til senest på opphørstidspunktet å få oppgjør fra livsforsikringsselskapet som tilsvarer:

- den premiereserve som er tilordnet den enkelte kontrakt, jf. forsikringsloven § 9-16 fjerde ledd,

- den andel av selskapets tilleggsavsetninger som er tilordnet den enkelte kontrakt, jf. forsikringsloven § 9-17 annet ledd,

- en forholdsmessig andel av selskapets kursreserve, jf. forskrift til forsikringsloven § 11-2.

For livrentekontrakter med særskilt investeringsportefølje skal oppgjøret baseres på premiereserve tilsvarende verdien av investeringsporteføljen og andre midler tilordnet kontrakten, jf. forsikringsloven § 9-18.

Ved beregningen av de midler som skal utbetales under den enkelte kontrakt, kan selskapet bygge på kontoutskriften for siste år, så vidt mulig oppdatert frem til opphørstidspunktet for kontrakten, jf. forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring § 5.

§ 4. Risikofradrag

Et livsforsikringsselskap har ved oppgjør etter § 3 adgang til å gjøre et risikofradrag som står i forhold til endringer i selskapets risiko som følge av opphør av livrentekontrakt.

Risikofradrag skal i tilfelle beregnes etter aktuarmessige prinsipper ut fra endringene i risiko knyttet til person i forhold til beregningsgrunnlaget for livrentekontraktene. I særlige tilfelle kan selskapet kreve egen helseerklæring eller legeerklæring for den forsikrede og legge opplysningene i erklæringen til grunn ved beregningen av risikofradraget.

§ 5. Livsforsikringsselskapers opplysningsplikt

Livsforsikringsselskaper skal senest innen 30. juni 2007 gi forsikringstakere med individuell livrentekontrakt skriftlig melding om adgangen til å bringe livrentekontrakten til opphør i samsvar med reglene i forskriften her. Det skal opplyses om gjeldende regler for skattlegging av inntekt og formue av individuelle livrentekontrakter.

Meldingen skal inneholde opplysning om retten til å kreve utbetaling av midler tilordnet den enkelte livrentekontrakt og om størrelsen av de midler som er tilordnet kontrakten på tidspunktet for meldingen. Det skal særskilt opplyses om i hvilken utstrekning selskapet vil benytte risikofradrag, samt at selskapet i særlige tilfelle vil kunne kreve egen helseerklæring eller legeerklæring for den forsikrede til bruk ved beregning av risikofradrag.

§ 6. Ikrafttreden og opphør av forskriften

Forskriften trer i kraft straks. Selskapene skal så vidt mulig anvende reglene i § 3 om oppgjør for alle livrentekontrakter som det er gitt melding om opphør for etter 1. januar 2007. Forskriften gjelder til og med 31. desember 2010.