Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:624 (2006-2007)
Innlevert: 19.02.2007
Sendt: 19.02.2007
Besvart: 08.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Politidirektoratet foreslår å slå sammen dagens politidistrikter i Buskerud. Dette skjer til tross for at Nordre Buskerud fremstår som et av landets mest veldrevne politidistrikt, og at begge politidistriktene i Buskerud ble berørt av Politireform 2000. Oslo statsadvokatembeter fraråder sammenslåing og peker på distriktenes ulikheter knyttet til størrelse, ressurser, saksvolum og profil. Regionrådet for Ringeriksregionen har også gått mot sammenslåing.
Hvordan vurderer statsråden saken, og hvordan vil Stortinget bli konsultert?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 ga et flertall i justiskomiteen uttrykk for at departementet skal gis en handlefrihet til å foreta den organisering av politidistriktene i Oppland og i Buskerud, som etter en samlet vurdering synes mest hensiktsmessig, jf. Innst. S. nr. 241 (2000-2001). I Budsjett-innst. S. nr. 4 (2002-2003) bekreftet justiskomiteen at det fortsatt var ønskelig å vurdere en sammenslåing av politidistriktene i Buskerud, men at dette bør utstå til en har vunnet flere erfaringer etter gjennomføringen av politireformen.

Jeg arbeider med saken ut fra dette, men har ikke tatt stilling til forslagene om sammenslåing av politidistriktene i Buskerud og Oppland. Før jeg vurderer disse vil berørte parter bli hørt. Dessuten vil jeg be Politidirektoratet om en konkret vurdering av kostnader og gevinster ved en eventuell sammenslåing.

Politiloven § 16 fastslår at inndelingen av Riket i politidistrikter fastsettes av Kongen.

Jeg vil vurdere alle sider av saken nøye før saken eventuelt fremmes for Kongen. Stortinget vil bli orientert på hensiktsmessig måte.