Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:628 (2006-2007)
Innlevert: 20.02.2007
Sendt: 21.02.2007
Besvart: 28.02.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tros- og livssynssamfunnene får tilstrekkelig informasjon til å kunne ajourføre egne medlemsregistre i henhold til Lov om trudomssamfunn og ymist anna?

Begrunnelse

Den norske kirkes medlemsregister ble i sin tid opprettet med utgangspunkt i folkeregisteret og med fjerning av nylig utmeldte. Som en følge av dette ble det blant annet tatt inn i forskriften for registeret at det ikke skulle benyttes til kontroll av medlemmer mot andre samfunn. Dette ble endret i 2004, slik at en slik mulighet nå foreligger på tross av opprettelsesmetoden. Det har i flere år vært jobbet for å få et korrekt medlemsregister for Den norske kirke.
I januar 2006 het det i et rundskriv fra departementet at Brønnøysundregistrene ville videreformidle til hvert enkelt tros- eller livssynssamfunn liste over medlemmer som har gitt melding om at de ønsker å stå i Den norske kirkes register. Det vil også bli sendt ut et tilsvarende brev til medlemmer av to eller flere trossamfunn utenfor Den norske kirke. Det enkelte medlem vil da bli oppfordret til å melde seg ut som tilskuddsberettiget medlem der han/hun ikke ønsker å stå oppført som tilskuddsberettiget medlem.
Datatilsynet har imidlertid frarådet at det enkelte samfunn får tilsendt informasjon som gjør det mulig for det enkelte tros- og livssynssamfunn å finne frem til hvem som har bekreftet medlemskap i Den norske kirke, og fratar dermed disse samfunnene muligheten for å stryke de som ikke lenger ønsker å stå som medlemmer.
Dette gjør også at når trossamfunnene sammenligner antallet støtteberettigede medlemmer de får oppgitt fra fylkesmannen med egne medlemsregister ikke har mulighet til å sjekke om de resterende faktisk ønsker å tilhøre trossamfunnet eller ikke.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Fra og med 2006 utbetales det tilskudd kun til ett tros- og livssynssamfunn for medlemmer som tilhører mer enn ett samfunn eller som tilhører både Den norske kirke og et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Som et ledd i oppryddingsprosessen ble det sommeren 2006 sendt ut brev til ca. 80 000 dobbeltmedlemmer i Den norske kirkes register og i andre tros- og livssynssamfunn. Den enkelte ble der anmodet om å avklare hvor vedkommende ønsket å være tilskuddsberettiget medlem. Som følge av denne utsendelsen er ca. 70 000 tidligere dobbeltregisterte medlemmer i Den norske kirkes register og i ett eller flere andre tros- eller livssynssamfunn slettet fra Den norske kirkes register, mens i overkant av 9 000 medlemmer har bekreftet sitt medlemskap i Den norske kirke.

Samtidig ble det sendt feillister til samfunnene for å bidra til korrigering av dobbeltmedlemskap. Feillistene inneholdt oversikt over dobbeltmedlemmer i flere enn ett tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Det ble ikke oppgitt hvilket annet tros- eller livssynssamfunn den enkelte var medlem i. Det ble sendt ut en egen oversikt over hvilke medlemmer som sto oppført i Den norske kirkes register i tillegg til et annet tros- eller livssynssamfunn.

Datatilsynet har vurdert spørsmålet om hvilken informasjon tros- og livssynssamfunn kan få tilgang til i henhold til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Formålet med loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. I lovens § 1 annet ledd heter det:

"Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger."

I lovens § 2, pkt. 8 fremgår definisjonen av sensitive personopplysninger:

8) sensitive personopplysninger: opplysninger om

a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,

Datatilsynet har frarådet at det enkelte samfunn får tilsendt informasjon som gjør det mulig for det enkelte tros- og livssynssamfunn å finne frem til hvem som har bekreftet medlemskap i Den norske kirke. På grunn av egen oversikt over de som sto i Den norske kirkes register og et annet tros- og livssynssamfunn, vil en med ny oversiktsliste kunne spore hvem som har valgt Den norske kirke framfor et annet tros- og livssynssamfunn. Når det gjelder andre dobbeltmedlemmer vet ingen hvilket annet tros- og livssynssamfunn medlemmet stod i.

Departementet har vurdert om det vil være mulig å gi informasjon til det enkelte samfunn om dobbeltmedlemskap i Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn i en samlet kategori, for å unngå at samfunnet skal kunne finne frem til hvem som har bekreftet sitt medlemskap i Den norske kirke, det vil si samme modell som for de øvrige tros- og livssynssamfunnene. Vi har tatt en slik løsning opp med Datatilsynet. Datatilsynet viser til at dette vil kunne være en framtidig løsning.

Departementet vil på denne bakgrunn vurdere framtidige medlemskontroller på en slik måte at en finner praktiske løsninger som ikke strider mot personopplysningsloven.

Jeg har stor forståelse for tros- og livssynssamfunnenes ønske om å rydde opp i medlemsregistrene, og jeg vil dessuten gi uttrykk for anerkjennelse for det arbeidet samfunnene har nedlagt i denne omleggingsprosessen. På den andre siden er det særdeles viktig å verne om den enkelte persons mulighet for fri religions- og trosutøvelse. Et slikt personvern har også Norge sluttet seg til gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Departementet vil på denne bakgrunn slutte seg til Datatilsynets vurdering, og det vil ikke bli formidlet informasjon til tros- og livssynssamfunn som kan innebære at personvernet blir krenket.