Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:629 (2006-2007)
Innlevert: 20.02.2007
Sendt: 21.02.2007
Besvart: 28.02.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Kan statsråden vise til faglige vurderinger av spill markedsført av Norsk Tipping, som sikrer at spillene ikke er avhengighetsskapende?

Begrunnelse

Det bør være klarhet i Lotteritilsynets rolle i forhold til det planlagte automatmonopolet til Norsk Tipping.
NRK Dagsrevyen hadde 14. februar 2007 et innslag om nye typer spill, presentert av og for Røde Kors. I innslaget ble informasjonssjef i Lotteritilsynet, Rune Timberlid, intervjuet. Timberlid uttalte at Lotteritilsynet skal vurdere alle typer spill i lys av om de kan tenkes å utvikle spilleavhengighet. Dette synes selvsagt, og er nedfelt i tilsynets mandat. Det innebærer også at det ikke skal gjøres forskjell på om operatøren er Røde Kors, et privat automatselskap eller Norsk Tipping.
Norsk Tipping er den overlegent største utvikler av nye spill i Norge. Automatmonopolet til Norsk Tipping er markedsført av norske myndigheter som en ordning som ikke skaper spilleavhengighet. De 10 000 nye automatene som skal oppsettes er av en ny type.
Enkelte aktører har lenge etterlyst om Lotteritilsynet faglig vurderer Norsk Tippings nye automater som "ufarlige" i forhold til spillavhengighet. Noen slik vurdering ikke blitt lagt frem for Stortinget.
Det er helt uakseptabelt at et stortingsflertall på den ene siden uttaler at gevinstautomatene må bort fordi de skaper spilleavhengighet, og på den andre siden ikke har lagt frem en vurdering fra den faglige tilsynsmyndighet om at Norsk Tippings automater ikke skaper spilleavhengighet.
Det bør ikke være opp til departementer eller politikere å definere hvilke automater eller hvilke spill som skaper avhengighet.
Slike vurderinger er helt og holdent et faglig spørsmål.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Lotteritilsynet vurderer alle pengespill som skal tilbys før det gis endelig tillatelse. Også forslag til endring i Norsk Tippings pengespilltilbud vurderes av Lotteritilsynet før departementet tar stilling til om endringen skal vedtas. I Lotteritilsynets vurderinger inngår også spørsmålet om pengespillene kan skape spilleavhengighet.

Ved behandlingen av Ot.prp. nr. 44 (2002-2003) vedtok Stortinget i 2003 at Norsk Tipping skal ha enerett til oppstilling av gevinstautomater. I proposisjonen var det forutsatt at "Forslag til retningslinjer for oppstillingen vil bli utarbeidet i samarbeid mellom Lotteritilsynet og Norsk Tipping AS", jf. proposisjonen punkt 4.5.1. Med sikte på iverksetting av Norsk Tippings automatvirksomhet fra 2005 vedtok derfor Kultur- og kirkedepartementet i 2004 retningslinjer for Norsk Tippings automater som blant annet var basert på Lotteritilsynets vurderinger i forhold til spilleavhengighet. Som kjent er iverksettelsen av Norsk Tippings automatvirksomhet foreløpig utsatt som følge av at Stortingets lovvedtak i saken er brakt inn for EFTA-domstolen.

Jeg understreker for øvrig at det aldri har vært forutsatt at Lotteritilsynets faglige vurderinger av de enkelte pengespill Norsk Tipping tilbyr skal behandles i Stortinget før departementet fatter vedtak i saken.