Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:631 (2006-2007)
Innlevert: 20.02.2007
Sendt: 21.02.2007
Besvart: 02.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Riksvei 36 hadde tidligere status som riksvei, og på strekningen Beverøya-Mannebru i Bø kommune var det ifølge en aksjonsgruppe avsatt penger, kjøpt opp hus langs veien og klare reguleringsplaner til å opparbeide en gang- og sykkelvei. Riksvei 36 ble imidlertid omgjort til stamvei og dermed forsvant pengene som var avsatt til gangveien.
Hvorfor er ikke pengene til gangveien fulgt med nevnte strekning, og hva skal til for at pengene kommer på plass igjen?

Begrunnelse

Gangveien langs riksvei 36 strekningen Beverøya-Mannebru Bø i Telemark har vært høyt prioritert i Vegvesenet sine planer.
Det var planlagt åpning av gangveien i 2005, og finansieringa var i orden. Det ble kjøpt opp hus langs veien og reguleringsplanen er klar. Vegvesenet har gitt klart uttrykk for at dette er et godt prosjekt. Trafikken i området er relativt høy og fartsnivået likeså. Det er et stort og økende innslag av tungtrafikk. Bø er et stort skolesentrum og har derfor også et stort innslag av myke trafikanter lang riksveien. I tillegg til å løse gang- og sykkelproblematikken inneholder prosjektet også en del avkjørselsaneringer.
Det som imidlertid skjedde var at riksvei 36 fikk status som stamvei, og med det forsvant også alle pengene til gangveien.
Gjennomføringa av prosjektet ble utsatt på ubestemt tid og prosjektet måtte inn i en ny prioriteringsrunde under stamveikapitlet på budsjettet. Nå antyder Statens vegvesen Region sør tidligst en oppstart i perioden 2010-2015.
Dette har skapt stor frustrasjon og fortvilelse blant beboerne langs veien.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Gang- og sykkelveg langs riksvei 36 mellom Beverøya og Mannebru lå ifølge Statens vegvesen opprinnelig inne i handlingsprogrammet for perioden 2002-2005 på fylkesfordelt ramme for Telemark fylke, med planlagt ferdigstillelse i 2005. Det ble imidlertid ikke bevilget midler over statsbudsjettet svarende til nivået i handlingsprogrammet i denne perioden, og følgelig fant man ikke rom for å gjennomføre alle prosjektene som planlagt, herunder dette prosjektet. Prosjektet nådde ikke opp i prioriteringene innenfor rammen til stamvegruten E134 Drammen-Haugesund med tilknytning (riksvei 36 Seljord-Eidanger) for perioden 2006-2009, da disse ble gjort i forrige stortingsperiode.

En eventuell prioritering av gang- og sykkelvegen mellom Beverøya og Mannebru må avklares i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 og påfølgende handlingsprogram.