Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:632 (2006-2007)
Innlevert: 20.02.2007
Sendt: 21.02.2007
Besvart: 05.03.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hva er statsrådens viktigste prioriteringer i arbeidet med å forbedre dagens barnevern, er det å legge til rette for at det enkelte barn/ungdom skal få et best mulig tilbud, eller er det viktigere at tilbudet blir gitt av det offentlige.
Vil statsråden ta et initiativ for å sikre at gode private løsninger likestilles med offentlige, under forutsetning av at tilbudet ellers er like godt eller bedre enn et tilsvarende offentlig tilbud?

Begrunnelse

Flere private selskap, herunder Hallingdal Ungdomsfamilier, arbeider med ungdom som har ulike problemer. Brukerne kommer ofte fra andre tiltak som ikke har klart å gi dem et godt og tilfredsstillende tilbud. Til tross for at de private tilbyderne mener de kan dokumentere svært gode resultater, ofte til en lavere kostnad for det offentlige, oppleves det som svært vanskelig å få til en fast avtale med det statlige barnevernet. Spesielt oppleves dette vanskelig etter at ansvaret for barnevernet ble overført fra fylkeskommunene til egne statlige foretak. Mangel på faste avtaler og forutsigbarhet betyr at private tilbyderes mulighet til å tilby gode og forutsigbare rammebetingelser svekkes fordi kompetansen blant de ansatte forsvinner til andre virksomheter. Denne utviklingen medfører, dersom den fortsetter, en klar dreining bort fra prinsippet om en kombinasjon av offentlige og private tilbud som utfyller hverandre. Denne representant er av den oppfatning at kombinasjonen av offentlige og private tilbydere er det som sikrer best kvalitet på tjenestene. Det er derfor viktig å få avklart hvilke prinsipper statsråden legger til grunn for dette i tiden fremover.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Jeg er glad for at representanten er opptatt av å legge til rette for at det enkelte barn, ungdom og deres familie skal få et best mulig tilbud.

Min viktigste prioritering i arbeidet med å forbedre dagens barnevern er å sørge for at det finnes eller blir opprettet tiltak som er til beste for det enkelte barnet. Dette er et mål og en prioritering jeg vil fastholde uansett om tiltaket er i offentlig eller privat regi.

Det er allerede slik at gode private institusjoner likestilles med offentlige, såfremt de oppfyller kravene i gjeldende forskrifter i forhold til kvalitet og godkjenning. De to forskriftene om kvalitetskrav i barnevernsinstitusjoner og godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal brukes av barnevernet trådte i kraft 1. januar 2004, samtidig som staten overtok fylkeskommunenes ansvar innenfor barnevernet og familievernet. Et viktig argument for denne endringen var at kravene til og kontrollen med barnevernsinstitusjoner var for dårlig. Formålet med kvalitetskravene er å sikre at offentlige og private barnevernsinstitusjoner holder tilfredsstillende standard, både faglig og materielt. Dette vil på en bedre måte sikre at barn og unge som plasseres i institusjon får forsvarlig omsorg og behandling. Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner skal sikre bedre kontroll, særlig med private tiltak. Dette gjelder både forut for godkjenning og i løpende kontroll med driften av godkjente institusjoner.

Ett av hovedmålene for den statlige overtakelsen av barnevernet var å bedre faglig og økonomisk styring for å redusere utgiftsveksten i sektoren. En forutsetning for dette er god utnyttelse av kapasiteten i egne tiltak og et apparat som er tilpasset barn med ulike behov for tiltak. Det samlede behovet for institusjonsplasser har gått ned de siste årene. I løpet av 2006 ble antall barn i institusjon redusert med 2,8 pst. Dette fører til en utfordring med hensyn til å utnytte kapasiteten i institusjonene. Etaten arbeider planmessig med å dekke sitt institusjonsbehov. Målet er full utnyttelse av plasser i egne institusjoner, av private plasser regionen har inngått avtale med etter konkurranse og av plasser i institusjoner eid av ideelle organisasjoner. Det er dessuten i tråd med Stortingets målsettinger, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2005-2006) å redusere kjøp av private kommersielle institusjonsplasser.

Bufetat har avtaler med flere ideelle organisasjoner, og retningslinjene til etaten sier at man først skal vurdere ideelle organisasjoner når man skal anskaffe ytterligere institusjonsplasser, før man vurderer private kommersielle tiltak. Ideelle organisasjoner representerer et godt supplement til de statlige institusjonene, og det er fortsatt ønskelig å ha avtaler med ideelle organisasjoner.

Departementet har gitt et klart styringssignal til Bufetat om at når det gjelder kjøp av private plasser på institusjon skal lov om offentlig anskaffelse følges. Alle regioner gjennomfører anskaffelsesrunder i henhold til dette regelverket. I tillegg skal Bufetat sentralt inngå rammeavtaler slik at man sikrer at alle kjøp nå er i tråd med regelverket. Bufetat er også i gang med oppfølgingen av en evaluering av anskaffelsesprosessene.