Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:635 (2006-2007)
Innlevert: 21.02.2007
Sendt: 22.02.2007
Besvart: 02.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Statens vegvesen har igangsatt prosjektet E18 Bjørvika (riksvei 190 Ekebergtunnelen/E18 Mosseveien og E18 Festningstunnelen). Prosjektet har en ramme på 4,05 mrd. kr, og inngår i dag i Oslopakke 3.
Kan samferdselsministeren gi en forsikring om at veiprosjektet E18 Bjørvika holder seg innenfor den vedtatte økonomiske rammen, og kan statsråden forsikre om at ev. overskridelser vil bli finansiert av staten og ikke av Oslos bilister gjennom forlenget eller økt bompengefinansiering?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortinget har ved behandlingen av St.prp. nr. 50 (2004-2005) sluttet seg til daværende regjering sitt forslag om utbygging og finansiering av E18 Bjørvikaprosjektet ved å forlenge dagens bompengeordning i Oslo med 5 år, til senest utløpet av 2012. Dersom Stortinget godkjenner en ny trafikantbetalingsordning innen den tid, vil denne avløse videreføringen av dagens ordning. E18 Bjørvikaprosjektet er således finansiert uavhengig av en Oslopakke 3.

Statens vegvesen styrer nå prosjektet etter en ramme på 4 600 mill. 2006-kr, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006), side 96. Dette innebærer en økning av styringsrammen på 290 mill. kr i forhold til det som var lagt til grunn for St.prp. nr. 1 (2004-2005) og St.prp. nr. 50 (2004-2005). Økningen er knyttet til bl.a. økte kostnader ved håndtering av forurensede masser. Hovedkontraktene på tunnelarbeidet som ble inngått i 2005, bidro også til noe økning i kostnadene.

Kostnadsrammen for prosjektet er satt til 4 960 mill. 2006-kr, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006). Denne skal ta høyde for uforutsette kostnader i prosjektet gjennom hele anleggsperioden fram til 2012.

Finansieringsplanen for E18 Bjørvikaprosjektet legger til grunn at staten og brukerfinansieringen dekker hhv. 43,6 pst. og 56,4 pst. av kostnadene, når Oslo kommunes bidrag og inntekter fra eiendomssalg holdes utenfor, jf. St.prp. nr. 50 (2004-2005). Kostnadsøkninger opp til kostnadsrammen forutsettes i tråd med ordinær praksis dekket av statlige midler og brukerfinansiering etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Eventuelle kostnadsøkninger ut over kostnadsrammen forutsettes i sin helhet finansiert gjennom statlige midler, eventuelt ved at utbyggingens omfang reduseres.

Hvis prosjektet får en uforutsett kostnadsutvikling, vil dette bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Jeg er ikke kjent med uforutsette hendelser som rokker ved de opplysningene som Stortinget har fått seg forelagt i ovennevnte proposisjoner.